60 let društva

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi gostje

Izteka se še eno desetletje delovanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto, ki nam je v tem času prineslo veliko sprememb na vseh področjih
našega delovanja. Vendar nam je tudi v tem desetletju uspelo doseči zapisane in načrtovane
cilje, ker smo vztrajali na svoji začrtani poti. Pravijo, da je ljubezen do soljudi sila, ki vrti
svet naprej in s tem posledično tudi našo stroko – zdravstveno nego.
Če pogledamo v prejšnje stoletje in še malo bolj nazaj, ugotavljamo, da nam časovni razpon
datumov kaže, da smo bili zaposleni v zdravstveni negi že v tistem času s svojo vizijo,
ambicijami in izzivi zelo pomembni. Ta čas je zaznamoval osebnosti, ki so s svojimi
besedami, dejanji, razmišljanji delovali v korist tistih, ki so njihovo pomoč še kako
potrebovali. Delovali so za trenutni čas in za prihodne rodove, ki bodo nadaljevali njihovo
postavljeno in začrtano delo. Da so uspeli, so morali imeti okoli sebe enako misleče. Tudi
danes ni nič drugače.
Že pred 60 leti so se naše predhodnice iz regije odločile, da postavijo temelje delovanja
zdravstvene nege s pomočjo organiziranega delovanja vseh zaposlenih na področju
zdravstvene nege v okviru društvene dejavnosti. S svojo miselnostjo in idejami so v tistem
času spremenile delovanje zdravstvene nege na tem področju in vplivale na njen nov razvoj.
Na spremembe je vplival tudi čas v katerem so živele in delovale.
Danes pogosto rečemo, da so zelo težki časi. Če pogledamo v našo zgodovino vidimo, da so
bili težki časi naša stalnica v vseh letih delovanja društva. Zaposleni v zdravstveni negi se
moramo skozi vsa zgodovinska obdobja boriti in zavzemati za svoj status v družbi. Mogoče
imamo v današnjem času več možnosti, da izstopimo iz ozadja in sodelujemo pri
spremembah, ki nas čakajo na različnih področjih našega delovanja. Vsi zaposleni v
zdravstveni negi imamo veliko moč, da s svojo enotnostjo in povezanostjo, lahko krojimo
svojo nadaljnjo usodo ter kritično uravnavamo razvoj dogodkov, ki vplivajo na naš vsak dan.
V današnjem času veliko govorimo in pišemo o dolgotrajni oskrbi, predvsem o tem, da naj bi
imel vsak državljan enake pravice do storitev in denarja iz javnega sistema. Prav zaposleni v
zdravstveni negi moramo biti v tem času spodbujevalci vseh sprememb na tem področju.
Novi pristopi in izzivi morajo biti naša prednostna naloga in odgovornost za kakovostno in
varno obravnavo pacientov.
V času epidemije koronavirusa sta bila odnos in zaupanje med pacientom in zaposlenimi v
zdravstveni negi še kako pomembna. Samo na ta način smo lahko vse svoje moči in znanje
usmerili v njih in njihovo dobro počutje ter dober izid zdravljenja. Vsekakor je naše področje
in vse nas zaposlene na področju zdravstvene nege to obdobje močno zaznamovalo, saj smo
na delovnem mestu pogosto pustili zadnje atome moči. Med zaposlenimi na področju
zdravstvene nege je COVID prinesel veliko izčrpanosti in drugačnih pogledov na naše delo in
delovanje stanovske organizacije.
V zadnjem letu se vsi zavodi na našem področju srečujejo z velikim pomanjkanjem kadra s
področja zdravstvene nege in to na vseh stopnjah izobrazbe. Kljub pomanjkanju kadra pa
menim, da zdravstvena nega na našem področju še vedno deluje strokovno, odgovorno,
natančno in predvsem z veliko mero posluha do pacientov in njihovih svojcev.

Humanost, požrtvovalno in prijaznost so zagotovo vrednote, ki jih ima vsak zaposlen v
zdravstveni negi.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto v tem času skrbi, da
vsi združeni v njem verjamemo v boljšo prihodnost zdravstvene nege in tesno povezanost
vseh izvajalcev na njenem področju. Prednostna naloga društva je, da vsi njeni člani
pridobivajo v društvu nova znanja, ki jih bogatijo, jim omogočajo večjo poklicno
odgovornost, večjo organiziranost, boljšo komunikacijo, večjo motivacijo in večje med
poklicno sodelovanje, ki močno vpliva na izboljšanje odnosov do dela in predvsem odnos do
pacientov ter njihovih svojcev.
Naše društvo mora že po zakonu o društveni dejavnosti zagotavljati različna dogajanja, ki
vsem članom omogočajo širok izbor vključevanja na različna ponujena področja kot so:
različna izobraževanja, izleti, pohodi in še kaj se najde.
Za svoje dobro delovanje mora društvo izpostaviti medsebojno sodelovanje z Z-Z, z drugimi
društvi v Sloveniji na področju zdravstvene nege, z lokalno skupnostjo, tovarnami, šolami s
področja zdravstvene nege, mediji in obstoječo politiko. Od naših podjetij je Krka d.o.o.
vsekakor tista, ki stremi k razvoju in utrjevanju ugleda našega društva in zdravstvene nege na
sploh.
Aktivni člani društva se danes še kako zavedamo, da je čas, ki je minil, prinesel v naše
društvo vzpone in padce, modrost, zrelost, profesionalnost in predvsem nov polet za
doseganje zastavljenih ciljev. Društvo s svojimi člani danes deluje v interesu razvoja stroke in
dobrobit vsakega člana: zrelo, ustvarjalno, predvsem pa prepoznavno v ožjem in širšem
okolju.
Šestdeset let je zagotovo dolga doba in v tem času smo imeli veliko pomembnih mejnikov, ki
so nam pustili nešteto dragocenih spominov, o katerih je vredno govoriti in jih obeležiti.
Predvsem pa, da izkažemo zahvalo in pozornost tistim posameznikom, ki si to najbolj
zaslužijo.
Vsem, ki ste danes tukaj v Dolenjskih Toplicah in vsem tistim, ki ste danes na delovnih
mestih se iskreno zahvaljujem za vseh 60 let prehojene skupne poti in vam želim veliko
poguma v vstopu v novo desetletje delovanja društva. Želim vam, da je ta dan resnično samo
vaš, da ga lepo praznujete, predvsem pa, da še naprej sodelujete v društvu na njegovi že
zgodovinsko začrtani poti do zastavljenih ciljev.

GOR