Strokovno izobraževanje za modul licenca" KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI"

06/03/2023

DMSBZT Novo mesto

 

vabi na izobraževanje iz

KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI

modul licenca,

 ki bo v sredo, 12. aprila 2023 ob 9. uri, v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, v predavalnici P1 (pritličje, novi del)

Program srečanja

 

 

08.30  –  09.00           Prijava udeležencev

09.00 – 10.30        Sistem vodenja kakovosti (uvajanje sistema kakovosti, zahteve standardov kakovosti in akreditacij, krog nenehnih izboljšav, kazalniki kakovosti, obvladovanje tveganja)

Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege         

 

10.30 – 11.00              Varnost pacientov (kultura varnosti, odkloni pri zdravstveni obravnavi pacientov)

Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege         

 

11.00 – 11.50              Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (klinične poti, varnostni pogovori, varnostne vizite, vzročno posledične analize)

                                   Nika Škrabl, VMS, uni.dipl.soc.,ped.

 

11.50 – 12.10             Odmor

 

12.10 – 12.40      Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti (redni in izredni     strokovni nadzori, presoje, preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi)

                                  Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege         

 

12.40. - 13.25          Preprečevanje in obvladovanje z zdravstvom povezanimi okužbami (poti širjenja okužb, načini preprečevanja in obvladovanja z zdravstvom povezanimi okužbami,osamitveni ukrepi, higiena rok)
Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zdr.nege         

    

13.25 – 14.45           Uvajanje sprememb  in merjenje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih    Nika Škrabl, VMS, uni.dipl.soc.,ped.

14.45 – 15.00             Diskusija in zaključek          

 

 

 

Splošne informacije

 

Strokovno izpopolnjevanje sodi med OBVEZNE VSEBINE za licenčno obdobje.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Članice in člani  regijskega strokovnega društva in s tem Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Članom DMSBZT Novo mesto kotizacijo krije društvo.

 

Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E - PRIJAVA. Na vaš e-naslov boste prejeli potrdilo o udeležbi, zato prosimo, da se prijavite s popolnimi podatki.

 

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:               Predsednica DMSBZT Novo mesto:

Karmen Janežič, dipl.m.s.                                               mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec.

GOR