Strokovni izobraževanje modul licenca " POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA"

06/03/2023

Program seminarja

POKLICNE ETIKE IN ZAKONODAJE S PODROČJA ZDRAVSTVA

modul licenca,

 ki bo v četrtek, 16. marca 2023 ob 9 uri, v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, v predavalnici P1 (pritličje, novi del)

  

 

Program

08.30 – 09.00              Prijava udeležencev

09.00 – 11.45              Etika v zdravstvu in zdravstveni negi ( splošna načela,teorije )

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (modeli morale v zdravstveni negi)

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Komunikacija in medpoklicni odnosi v zdravstvenih/negovalnih timih

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Kodeks etike za babice Slovenije

Profesionalna podoba izvajalca/ke zdravstvene in babiške nege

Analiziranje etičnih problemov in dilem v praksi zdravstvene in babiške nege

Darinka Klemenc, dipl. m. s.

11.45 – 12.00              Odmor

12.00 – 14.45              Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Pravni viri, ki urejajo zdravstveno dejavnost

Izvajalci zdravstvenega varstva

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

                                    Delovno pravno področje, kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvu, zdravstveni in babiški negi

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

14.45 – 15.00              Razprava

 

 

                       

Splošne informacije

 

Strokovno izpopolnjevanje sodi med OBVEZNE VSEBINE za licenčno obdobje.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Članice in člani  regijskega strokovnega društva in s tem Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Članom DMSBZT Novo mesto kotizacijo krije društvo.

 

Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E - PRIJAVA. Na vaš e-naslov boste prejeli potrdilo o udeležbi, zato prosimo, da se prijavite s popolnimi podatki.

 

Program je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in ovrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

 

 

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto:             Predsednica DMSBZT Novo mesto:

 Karmen Janežič, dipl.m.s.                                               mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec.

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni.

GOR