SEMINAR: “POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA”

12/02/2024

Program seminarja
POKLICNE ETIKE IN ZAKONODAJE S PODROČJA ZDRAVSTVA
modul licenca,

ki bo v četrtek, 07. marca 2024 ob 9 uri, v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112, v predavalnici P1 (pritličje, novi del)

Program
08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
08.00 – 11.45 Etika v zdravstvu in zdravstveni negi ( splošna načela,teorije )
Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (modeli morale v zdravstveni negi)
Vrednote v zdravstveni in babiški negi
Komunikacija in medpoklicni odnosi v zdravstvenih/negovalnih timih
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije
Kodeks etike za babice Slovenije
Profesionalna podoba izvajalca/ke zdravstvene in babiške nege
Analiziranje etičnih problemov in dilem v praksi zdravstvene in babiške nege
Darinka Klemenc, dipl. m. s.
11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 14.45 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
Pravni viri, ki urejajo zdravstveno dejavnost
Izvajalci zdravstvenega varstva
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)
Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP
Delovno pravno področje, kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstvu, zdravstveni in babiški negi
Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost
Tina Zalokar, univ. dipl. prav.
14.45 – 15.00 Razprava

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi med OBVEZNE VSEBINE za licenčno obdobje.
Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Članice in člani regijskega strokovnega društva in s tem Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. Članom DMSBZT Novo mesto kotizacijo krije društvo.

Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E – PRIJAVA. Na vaš e-naslov boste prejeli potrdilo o udeležbi, zato prosimo, da se prijavite s popolnimi podatki.

Program je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in ovrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Povezave za spletno prijavo:

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72359

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72359

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=28&g=42AEFC98-A42C-4BC6-93FB-09822E4D4AF9&t=72359

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto: Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl.m.s. mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec.

Vljudno vabljeni.

GOR