Priznanja: Srebrni znak za leto 2023

Barbara Luštek

Barbara Luštek je po končani srednji zdravstveni šoli nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in se leta 1995 kot višja medicinska sestra zaposlila v SB Novo mesto. Od leta 1996 dela kot operacijska medicinska sestra v Centralnem operacijskem bloku novomeške bolnišnice in ima bogate delovne izkušnje na področju perioperativne zdravstvene nege. Želja po dodatnem izobraževanju jo je vodila v nadaljevanje študija na področju zdravstvene nege. Leta 2001 je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Na svojem strokovnem področju se nenehno izobražuje in nova znanja z veseljem prenaša v vsakodnevno klinično prakso. K novim projektom zna motivirati in pritegniti tudi sodelavce.

Barbara Luštek že 28 let dela na področju perioperativne zdravstvene nege.

Poleg strokovnega dela v tehnološko izjemno zahtevnem okolju operacijske dvorane, so v kolektivu zelo zgodaj prepoznali tudi njene organizacijske sposobnosti. Odlikuje jo izredna sposobnost timskega sodelovanja. Od leta 2012 do 2019 je kot glavna medicinska sestra vodila Centralni operacijski blok, od leta 2019 opravlja dela in naloge namestnice glavne medicinske sestre. Pod njenim vodstvom so se v operacijskem bloku uvedle številne novosti, med katerimi je najbolj prepoznavna e-dokumentacija. Centralni operacijski blok je bil prvi oddelek, ki je uvedel elektronsko evidentiranje perioperativne zdravstvene nege, ne samo v Splošni bolnišnici Novo mesto, pač pa tudi prvi v slovenskem prostoru. Uvedlo se je tudi elektronsko beleženje porabe materialov na pacienta in elektronsko vodenje konsignacijskih skladišč. Primere dobrih kliničnih praks, ki so bile uvedene v operacijskem bloku z veseljem predstavi tudi širši strokovni javnosti.

Barbara se na svojem strokovnem področju nenehno izobražuje, sledi novostim in si prizadeva vsako novo znanje čim prej udejaniti v praksi. Pri svojem delu razvija visok strokovni nivo perioperativne zdravstvene nege, s svojim pristopom do sodelavcev in pacientov uživa velik ugled. Poznana je po proaktivnem delovanju in vse sprejete naloge izpelje resno in odgovorno, z opaznimi rezultati. Je aktivna predavateljica na različnih strokovnih seminarjih in kongresih, ter avtorica številnih strokovnih člankov.

Svoje bogato strokovno znanje z veseljem predstavi na strokovnih izobraževanjih doma in v tujini. Kot avtorica ali soavtorica je npr. sodelovala leta 2009 na kongresu

Evropskega združenja operacijskih medicinskih sester (EORNA) v Kopenhagnu in leta 2015 v Rimu.

Barbara Luštek že vso svojo poklicno pot skrbi za lasten strokovni napredek in svoje bogato strokovno znanje z veseljem prenaša tudi na sodelavce. Je priljubljena mentorica številnim novozaposlenim operacijskim medicinskim sestram. Zaveda se, da je za dobre medosebne odnose pomembno tudi neformalno druženje, zato ji nikoli ni težko organizirati piknika za sodelavce.

Aktivno deluje v strokovni Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti in že več let sodeluje v upravnem odboru sekcije. Za zasluge pri
postavitvi spletne strani strokovne sekcije ji sekcija leta 2005 podelila priznanje.

Lansko leto (2022) je prevzela mesto predsednice strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti. Slovenske operacijske medicinske sestre jo poznajo kot odlično predavateljico, saj z zanimivimi prispevki pogosto sodeluje na strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira strokovna sekcija. K aktivni udeležbi in pripravi strokovnih prispevkov spodbuja tudi sodelavce in jim pomaga pri pripravi strokovnih člankov. Pomemben je njen prispevek na področju publicističnega dela. Je soavtorica učbenika Perioperativna zdravstvena nega, ki je izšel leta 2019 in je dragocen učni pripomoček pri uvajanju novo zaposlenih operacijskih medicinskih sestrah.

Je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Podpira številne aktivnosti, ki jih organizira društvo. Od vsega začetka sodeluje v organizacijskem odboru dnevi Marije Tomšič. Na dnevih Marije Tomšič je večkrat predavala, njeni članki so objavljeni v zbornikih, ki so izšli ob tej priložnosti.

Aktivno je vpeta tudi v delo Zbornice – Zveze, je koordinatorica strokovnih sekcij in članica Upravnega odbora. Prepoznano je njeno delo na področju sindikalne dejavnosti. En mandat (v obdobju 2003 do 2006) je v SB Novo mesto vodila Sindikat delavcev v zdravstveni negi, še danes si prizadevala za sindikalne pravice zaposlenih v zdravstveni negi.

Barbara Luštek je družabna in komunikativna. Z največjim ponosom pa opazuje hčerko Špelo, ki se je podala po njenih stopinjah in obiskuje tretji letnik srednje zdravstvene šole.

Barbara Luštek je pozitivna in optimistična, vedno odprta za nove ideje. Z vedrino in humorjem zna premagati še tako težke izzive. Sodelavci jo cenimo in spoštujemo. Tudi v širši strokovni javnosti je prepoznana kot spoštovana in cenjena strokovnjakinja na področju perioperativne zdravstvene nege. S predstavitvijo
primerov dobrih kliničnih praks veliko prispeva k ugledu SB Novo mesto. Zato menimo, da si zasluži najvišje priznanje regijskega strokovnega društva.

Helena Žulič

Helena Žulič se je rodila 30. avgusta 1983 v Brežicah. Osnovno šolo je končala na
Blanci, nato nadaljevala šolanje na Srednji zdravstveni šoli Celje. Odločila se je za nadaljevanje šolanja, na Visoki zdravstveni šoli Maribor. Med počitnicami je opravljala počitniško delo v Domu starejših občanov Krško, kjer si je pridobila znanje o zdravstveni negi starostnika. Tam je bila zaposlena njena mati, ki ji je bila vzor pri njenih odločitvah za poklicno pot v zdravstvu. Diplomirala je leta 2006 z naslovom diplomskega dela Vpliv razvad na zdravje otrokovih zob. Helena je v letu 2005 prejela Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov v vpisni generaciji. V času absolventa je opravljala počitniško delo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po opravljenem strokovnem izpitu na Ministrstvu za zdravje se je za nedoločen čas zaposlila na Internem Oddelku, Odseku za dializo Splošne bolnišnice Novo mesto. Izvajala je akutne in kronične procedure hemodializnega zdravljenja in zdravljenja s peritonealno dializo. Bila je odgovorna medicinska sestra v dializni ambulanti, kjer so bili vključeni bolniki s kronično ledvično boleznijo 3- 4 stopnje. Izvajala je edukacija bolnikov in njihovih svojcev z namenom podaljšanja časa pred dializnega obdobja. Edukacijo je usmerjala v pomembnost urejenega krvnega tlaka, evalvacijo krvnih izvidov, v urejenost sladkorne bolezni, v pomen gibanja, v seznanitev dejavnikov tveganja slabšanja kronične ledvične bolezni. Pri bolnikih je izvajala antropometrične meritve in bioimpendančne meritve, s katerimi je ocenjevala stanje hidracije telesa, delež maščobnega in mišičnega tkiva. Bila je pionirka na tem področju ob tesnem sodelovanju s prehranskim timom SB Nm in slovenskim združenjem za klinično prehrano. Rezultate dela v omenjeni ambulanti in rezultate je redno predstavljala na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

Helena se je leta 2019 zaposlila v Zdravstvenem domu Krško, kot vodja Zdravstveno vzgojnega centra, leta 2023 kot vodja centra za Krepitev zdravja. Leta 2019 je pridobila specialna znanja na področju promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu. Je aktivna članica za krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti. Usposobila je prve romske posredovalce v nudenju prve pomoči v Kerinovem grmu. Je aktivna edukatorka za izvajanje nemedikamentoznih obravnav na področju obvladovanja sladkorne bolezni tipa 2 (N1) ter edukatorka za izvajanje nemedikamentoznih obravnav na področju svetovanja za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. V Zdravstvenem domu Krško je aktivna podpornica državnemu presejalnemu programu Svit, kot pomemben člen Svitove podpore. Aktivirala se je za pridobitev Svitovega ambasadorja, saj je prepoznala, da oseba iz lokalnega okolja s širjenjem svoje izkušnje doseže večjo odzivnost ljudi na presejalni program. V okviru ozaveščanja zgodnjega odkrivanja raka dojk je bila pobudnica dogodka Rožnata pot, v upanju, da postane tradicija v lokalni skupnosti. Na podlagi organizacije tovrstnega dogodka ji je uspelo povezati vse glavne akterje – Mestno občino Krško, Kostanjevico na Krki, Združenje Europa Donna, podporno skupino za samopomoč rakavih bolnikov, Aktiv kmečkih žena, Šola zdravja in privabiti ciljno populacijo.

Pomen preventivne dejavnosti predstavlja z medijsko aktivnostjo v obliki člankov, pogovornih oddajah, intervjujih. Je izvajalka promocija zdravja na delovnem mestu podjetjem v Občini Krško in Kostanjevica na Krki. Primere dobrih praks predstavlja na občinskem in državnem nivoju.

Helena je že od leta 2006 predavateljica prve pomoči Rdečega križa RS. Licenco obnavlja redno na tri leta. Sodeluje s šolarji, dijaki, delavnimi organizacijami v smislu nudenja prve pomoči. Izvaja prvo pomoč za voznike motornih vozil. Je edukatorka v mreži dostopnih AED-jev za občino Krško in Kostanjevica na Krki. V času epidemije je izobraževanje opravljala na daljavo.

Je prostovoljka Gasilskega društva Rožno, kjer skrbi za krepitev zdravja in psihofizično pripravo gasilcev. Izvaja različne zdravstveno vzgojne delavnice za gasilska društva po občinah. Odrski nastop je osvojila že v mladih letih, ko se je redno udeleževala karaok po Sloveniji.

Helena je velik motivator dobrega vzdušja v timu. Na sodelavce vpliva pozitivno in povezovalno. Je razumevajoč, nasmejan vodja, ki zna postaviti meje, v katerih se zaposleni dobro počutimo. Vedno si vzame čas, da prisluhne posamezniku tako v službenih kot v privatnih zadevah. Svoje delo opravlja s srcem, kar občutimo tako sodelavci, kot vsi udeleženci, s katerimi sodeluje. Takšno vodja, predvsem pa srčno osebo, si vsak lahko le želi, da jo ima v bližini. Kljub uspešni poklicni karieri je Helena družinski človek. Veliko ji pomeni prosti čas preživet z njenimi fanti, je žena Tomu in mama dijaku Žanu in osnovnošolcu Janu. Rada kolesari, se sprehaja za reko Savo in občuduje lepoto narave. Z možem motoristom se večkrat odpravi na krajša in daljša potovanja.

Renata Grill

Renata Grill prihaja iz Novega mesta. Po poklicu je diplomirana medicinska sestra.

Leta 1985 je končala takratno Srednjo šolo zdravstvene usmeritve. Pripravništvo je opravila v Domu starejših občanov (DSO) Novo mesto in se po končanem pripravništvu tam tudi zaposlila. Ker je iskala nove izzive in nova znanja, ji je bilo leta 1994 odprtje enote DSO, Varstveno delovnega centra (VDC) prava priložnost za njene nove želje.

Izkušenj in teoretičnega znanja s področja dela z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ni imela, kljub temu pa se je odločila, da se poda na novo poklicno pot, novim izzivom naproti in tako sprejela delo v VDC, kjer je zaposlena še danes.

Na začetku je opravljala delo oddelčne medicinske sestre in skupaj s sodelavci orala ledino na tem področju, popolnoma novem in neznanem. Sodelavci so ji zaupali in jo podpirali pri oblikovanju novih pristopov na področju zdravstvene nege.

Obseg dela in zadolžitev se je z leti širil, s tem pa tudi potreba po dodatnem znanju.

Ob podpori sodelavcev in družine je leta 2005 uspešno zaključila študij na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.

Po uspešnem končanju šolanja so ji bile dodeljene naloge vodenja in organizacije na področju zdravstvenega varstva, katerega pomemben del je zdravstvena nega.

Trenutno opravlja delo vodje zdravstveno-negovalnega oddelka za odrasle osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Za to delo potrebuje veliko empatije, spoštovanja, razumevanja, spretnosti, odprtosti, novih znanj in komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti.

Njene delovne naloge obsegajo tudi načrtovanje, vodenje, organiziranje in koordiniranje delovnega procesa v zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi, pripravo in vodenje strokovne zdravstvene dokumentacije ter letnih poročil s področja zdravstva.

Skrbi tudi za koordinacijo z izobraževalnimi ustanovami: Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo – Šolski center Novo mesto, Splošno bolnišnico Novo mesto, Vintim d.o.o., ter zunanji sodelavci z namenom usposabljanja zdravstvenih profilov, sklicevanje in vodenje sestankov službe zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe, spremljanje razvoja stroke zdravstvene nege, zakonodaje in internih aktov ter vnašanje v delo ter svetovanje zakonitim zastopnikom. Njena naloga je tudi skrb za potrebe zdravstveno negovalne službe in čiščenja. Nova znanja so jo vpeljala tudi v sistem izvajanja HACCP sistema in sistem načrtovanja čiščenja ter izvajanje programa za preprečevanje pojava bolnišničnih okužb.

Ker meni, da se izobraževanje s šolanjem ne konča, skrbi, da se ona in vsi zaposleni na področju zdravstvene nege vestno in stalno izobražujejo na različnih področjih ZN: usposabljanje za mentorje dijakom, paliativna obravnava, delo z zahtevnimi uporabniki, učinkovito sodelovanje v delovnem okolju – strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu, komunikacija, obvladovanje stresa, varna hrana, dietna prehrana, pravilna uporaba razkužil, osebne varovalne opreme… Vse našteto potrebujejo pri svojem delu.

Uporabniki zdravstvenih storitev v VDC Novo mesto jo poznajo kot prijazno, zanesljivo osebo, katera je vedno pripravljena pomagati.

Za Renato Grill lahko rečemo, da je vestna, odgovorna, zanesljiva, odločna, resna in dosledna do sebe, svojih sodelavcev, kolegic/kolegov v DMSBZT NM, do uporabnikov storitev v VDC ter njihovih svojcev.

Gospa Renata Grill je dolgoletna aktivna članica DMSBZT Novo mesto. V vseh teh letih je zavzeto sodelovala pri različnih aktivnostih in dejavnostih društva. Aktivno je sodelovala na 14. dnevih Marije Tomšič kot soavtorica članka Varstveno delovni center Novo mesto skozi čas in na predavanju DMSBZTNM s predstavitvijo Varstveno delovnega centra s poudarkom na ZN.

Že več mandatov je članica nadzornega obora. Svojo funkcijo opravlja vestno in odgovorno. Pomaga tudi pri organizaciji društvenih aktivnosti in izobraževanju. Z raznimi izdelki njihovih varovancev, skromno, pomaga pri pripravi naših obeležen.

Kolegice/kolegi v DMSBZT NM jo lahko opišemo kot osebo na katero se lahko vedno zanesemo. S svojo prijaznostjo in pripadnostjo poklicu MS je lahko vzgled naslednjim generacijam, ki vstopajo na pot zdravstvene nege, zato si za svoje delo zasluži najvišje priznanje DMSBZT NM – SREBRNI ZNAK.

Danica Mravinec

Danica Mravinec je bila rojena 19. 07. 1960 v Novem mestu. Po končani osnovni šoli v Novi Lipi in na Vinici je nadaljevala družinsko tradicijo poklicev v zdravstvu in si izbrala poklic medicinske sestre. Šolanje je nadaljevala najprej na Srednji zdravstveni šoli v Novem mestu, kjer je leta 1979 maturirala, potem pa se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani in leta 1982 diplomirala. Kot višja medicinska sestra se je še isto leto zaposlila na kirurškem oddelku naše bolnišnice, najprej v enoti intenzivne terapije, potem pa na urološkem odseku, kjer je bila 32 let odgovorna medicinska sestra. Zadnjih sedem let je skrbela za paciente na Oddelku za radiologijo, letošnjo jesen pa je z upokojitvijo zaključila svojo profesionalno kariero. Na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani je opravilo šest-mesečno dodatno izobraževanje in izpit iz transfuziologije, leta 2001 pa si je z diplomo na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani pridobila naziv diplomirana medicinska sestra

Danica Mravinec je zelo delavna in prizadevna medicinska sestra, visokih etičnih in moralnih načel, stroga, a natančna in zanesljiva, kar se je odražalo tako v odnosu do sodelavcev kot do bolnikov in njihovih svojcev. Velik smisel za organizacijo dela ji je na delovnem mestu pomagal premagovati vsakodnevne stresne situacije, hkrati pa omogočal sodelovanje v različnih projektih na nivoju bolnišnice in v sami stroki

Več kot 20 let je bila v bolnišnici članica delovnih skupin za spremljanje kakovosti, delovala je predvsem na področju hospitalnih infekcij in zdravstvene nege pacientov z obolenji sečil in prebavil. Bila je članica delovne skupine za interni strokovni nadzor v zdravstveni negi, mentorica pripravnikom ZT in DMS, sodelovala je pri izdelavi strokovnih standardov ZN, pri projektu uvajanja

MEWS v prakso in bila predavateljica za svoje strokovno področje in področje enteralne prehrane. V bolnišnici se je veliko posvečala ZN pacientov s stomami in s prehransko podporo pacientov po operaciji črevesja. Vsako leto je sodelovala v projektu Nutrition day, ki ugotavlja stopnjo prehranjenosti hospitaliziranih pacientov.

Več let je bila članica organizacijskega odbora slovenskega urološkega kongresa, kjer je kot predavateljica sodelovala v strokovnem programu. Sodelovala je tudi pri delu drugih strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege. Na simpoziju urološke ZN je objavila strokovni članek o prepoznavi ogroženega bolnika – MEWS in projekt predstavila v strokovnem programu srečanja.

Kot dolgoletna aktivna članica regijskega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je sodelovala predvsem na področju izobraževanja in na področju družabnih dejavnosti, poleg tega pa je zagotovo ena najbolj rednih udeleženk strokovnih srečanj društva.

Danica je skromna ženska, ki se nikoli ne izpostavlja in je bila v kolektivu nepogrešljiva sodelavka, ki je opozarjala na pomanjkljivosti, predlagala izboljšave pri delu in vzpodbujala k boljšemu in prijaznejšemu odnosu do pacientov in med sodelavci.

Kolektiv je uspešno povezovala v homogeno celoto, zato so se zaposleni veliko družili tudi zasebno, ne le na delovnem mestu, kar je med njimi ustvarjalo dobro vzdušje in prijateljstvo.

Tudi na novem delovnem mestu na Oddelku za radiologijo se je dobro počutila in našla številne profesionalne izzive, pri katerih so ji bili v pomoč obsežno znanje in izkušnje.

Svoj poklic je vedno razumela kot poslanstvo, zato je za paciente in sodelavce, v dobro stroke in bolnišnice, naredila veliko več, kot je od nje zahtevalo delovno mesto. Prijateljska, pripravljena na sodelovanje in pomoč, je bila kolegicam in kolegom vedno zanesljiva in trdna opora.

Rek: »Enkrat medicinska sestra, vedno medicinska sestra« zanjo prav gotovo velja tudi danes, ko se ozira na prehojeno poklicno pot, ki jo je zaključila na oddelku za radiologijo, kjer je z nami delila svoje bogate delovne izkušnje na področju zdravstvene nege in modrosti za življenje. Prepričani smo, da je podelitev priznanja regijskega društva samo majhna priložnost, da ji izrazimo svoje priznanje in spoštovanje tudi mi.

GOR