Priznanja: Srebrni znak za leto 2019

Branka Makarovič

Branka MakarovicBranka  Makarovič se je po končani srednji zdravstveni šoli, leta 1986 zaposlila na kardiološkem odseku internega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po desetih letih se je v želji po dodatnem znanju vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomirala ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Po diplomi je bila razporejena v interno intenzivno terapijo, kjer je leta 2003 prevzela delovno mesto odgovorne medicinske sestre in oddelek vodila polnih 15 let. Ob selitvi in reorganizaciji intenzivne terapije v bolnišnici je sodelovala pri projektu postavitve prostorov, nabave aparatur in celotne organizacije delovanja novega centra intenzivne medicine. V  ta projekt je vložila ves svoj čas, znanje in izkušnje na področju dela v intenzivni terapiji. Branka sodeluje v različnih projektnih skupinah v bolnišnici, v skupini za standarde zdravstvene nege, spremljanju kazalnikov kakovosti, predvsem na področju preprečevanja bolnišničnih okužb in spremljanju higiene rok kot opazovalka.

Branka se zaveda pomena kontinuiranega izobraževanja. Opravila je podiplomski študij iz bolnišnične higiene. Redno se udeležuje strokovnih izobraževanj, predvsem s področja urgentne medicine ter intenzivne nege in terapije. Večkrat je sodelovala tudi z aktivno udeležbo. Predavanje s področja neinvazivne  mehanske ventilacije kritično bolnega je bilo predstavljeno tudi na mednarodnem simpoziju intenzivne medicine na Bledu. Aktivno je sodelovala v IO Strokovne sekcije medicinskih sester v urgentni medicini, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Z aktivno udeležbo je sodelovala na učnih delavnicah o neinvazivni mehanski ventilaciji in pri pripravi drugih strokovnih srečanj, ki jih je organizira sekcija. Sodelovala je pri pripravi in prenovi strokovnih standardov zdravstvene nege za intenzivne terapije. Svoje široko znanje na področju zdravstvene nege in oskrbe kritično bolnega pacienta z veseljem podaja naprej med sodelavce. Vedno je pripravljena na nove izzive in na reševanje problemov.

Je mentorica dijakom in študentom, ki opravljajo klinične vaje. Z visokim nivojem znanja in potrpežljivosti jim posreduje svoje znanje in izkušnje. Pri opravljanju strokovnega izpita za dijake Srednje zdravstvene šole Novo mesto pa je do lani sodelovala kot izpraševalka prve pomoči .

V okviru Evropskega reanimacijskega sveta ter Slovenskega združenja za urgentno medicino je bila prva medicinska sestra iz bolnišnice, ki se je udeležila tečaja dodatnih postopkov oživljanja ter uspešno opravila pisni in praktični izpit s področja oskrbe dihalnih poti, pristopa ogroženemu bolniku, temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije ter zdravljenje simuliranega srčnega zastoja in si s tem pridobila certifikat ERC.
Branka je od vsega začetka članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Rada ima svoj poklic, z veseljem priskoči na pomoč vsem sodelavcem. Je dosledna, nepristranska in kolegialna. Je medicinska sestra z veliko mero odgovornosti, spretnosti, znanja in s posluhom za bolnika ter ljudi nasploh.  Njena skrb so ves čas dobri medsebojni odnosi in strokovna rast zaposlenih v timu. Ima tudi dobre organizacijske spretnosti. Nesebičnost, delavnost, razdajanje in skrb za ljudi okoli sebe potrjuje z vsakim dnem znova ter daje številnim sodelavcem vzgled, ki bi ga bilo vredno posnemati.

Branka je resna, temperamentna  in zanesljiva oseba, na katero se vedno lahko zaneseš. Nikoli ji ni nič pretežko in vedno najde pozitivne stvari. Njena velika strast sta glasba in ples, pa tudi spoznavanje novih dežel in kultur. Sicer pa je predana mama svojim trem otrokom in vnučku, ki jo razveseljuje s svojimi vragolijami in ji popestri čas, ki ga preživi z njim.

Vida Novinec

Vida NovinecVida Novinec  je po končani gimnaziji v Novem mestu nadaljevala izobraževanje na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomirala. Prvo zaposlitev je kot višja medicinska sestra dobila v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po opravljenem pripravništvu je z delom nadaljevala na ginekološkem oddelku. Leta 1987 je za nekaj let prevzela naloge glavne medicinske sestre ginekološko porodniškega oddelka. Leta 1995 se je odločila, da svojo profesionalno pot nadaljuje na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, kjer poučuje strokovno teoretične predmete. Opravila je pedagoško andragoško izobraževanje in strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju. Leta 2003 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani  in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Že v času pripravništva se je na prijazno prigovarjanje kolegic iz oddelka vpisala v regijsko Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

Pri Rdečem križu je pridobila licenco za predavatelje prve pomoči pri RKS. Vodi tečaje prve pomoči in je prostovoljka v KORK Dolenjske Toplice. Redno se udeležuje seminarjev in predavanj s strokovnega področja. Aktivno sodeluje v projektih in si prizadela za napredek stroke. Poklic srednja medicinska sestra, bolničar negovalec predstavlja na dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, sejmih in drugih prireditvah. Je članica šolske izpitne komisije za področje zdravstvene nege in nege in oskrbe. Leta 2009 si je na področju vzgoje in izobraževanja pridobila naziv svetovalka. Po prenovi poklicnega izobraževanja leta 2009 je prevzela delo organizatorice praktičnega usposabljanja. Tako je vsa leta pomembna vez med vsaj 50 delodajalci in dijaki. Je članica organizacijskega odbora in aktivna predavateljica na izobraževanjih za mentorje praktičnega usposabljanja. Zadnja leta s sodelavko vodita na šoli projekt Zdrava šola, kjer ob večjih mednarodnih in svetovnih dnevih povezanih z zdravjem, z različnimi aktivnostmi promovirata zdrav način življenja med dijaki. V preteklem šolskem letu se je zelo dobro obnesel celoletni projekt nekadilski razred. V letošnjem šolskem letu so aktivnosti usmerjene v preprečevanje digitalne odvisnosti med mladimi. Vodi krožek krvodajalstva za dijake in  organizira krvodajalske akcije za sodelavce Šolskega centra.

Nekaj let je bila mentorica dijakom prostovoljcem na prostovoljnem delu v DSO NM. Aktivno je sodelovala s prispevki na Dnevih Marije Tomšič in na 11. kongresu Zbornice zdravstvene in babiške nege. Delo na šoli redno predstavlja v časopisu Utrip.

Njen čut do dela se vidi tudi pri delu z mlajšimi kolegi, ki v aktivu zdravstvene nege začenjajo svojo delovno pot. Svoje delo opravi vestno, zaveda se, da je promocija poklica in promocija šole izredno pomembna za razvoj stroke. Ima nešteto pozitivnih lastnosti in smo ponosni, da je del našega kolektiva so zapisali predlagatelji.

Slavka Zore

Slavka ZoreSlavka se je po srednji Zdravstveni šoli, ki jo je obiskovala v Novem mestu in jo zaključila leta 1983, za pol leta zaposlila v tovarni zdravil Krka d.d., Novo mesto. Zaradi velike želje delati v zdravstvu, se je leta 1984 zaposlila v Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer poklic medicinske sestre predano opravlja že 35 let. V tem času je delovala na različnih oddelkih Zdravstvenega doma Novo mesto, zadnjih 30 let pa dela v ambulanti Družinske medicine. Svoj poklic opravlja z dušo in srcem.

Po zaposlitvi v Zdravstvenem domu Novo mesto se je takoj včlanila tudi v Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je tudi že sodelovala pri aktivnostih društva, vselej kot zanesljiva in delovna medicinska sestra. Vsa leta sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj v Zdravstvenem domu, predvsem v družinski medicini. Aktivno sodeluje pri promociji zdravja v lokalni skupnosti. Deluje tudi v sindikatu, kjer je nepogrešljiv član. V skrbi za strokovno rast in napredek se redno udeležuje strokovnih izobraževanj, ki jih organizira DMSBZT Novo mesto, Sekcija MS in ZT v družinski medicini, ter internih strokovnih izobraževanj v Zdravstvenem domu Novo mesto. Pridobila si je naziv srednja medicinska sestra s specialnimi znanji. Tudi sama z veseljem preko mentorstva predaja svoje znanje mlajšim kolegicam, saj je že vrsto let mentorica zdravstvenim tehnikom pripravnikom in dijakom srednje zdravstvene šole. Vsa leta se je redno vključevala v dežurno službo, tako v ambulanti, kot tudi na terenu. V času osamosvojitvene vojne je bila del prve ekipe NMP na prizorišču spopadov na Medvedjeku. Po vojni je bila odlikovana kot vojni veteran.
Slavka je izredno pozitivna oseba, ki motivirana tudi ostale kolegice in kolege in je nepogrešljiva v kolektivu. S svojo pozitivno energijo in dobro voljo je nepogrešljiva pri organizaciji družabnih srečanj. Sodelavci  jo poznajo tudi kot resno in samozavestno osebo, ki pa zna biti, kadar je to potrebno tudi odločna in kritična, ki ne klone pred ovirami, ampak jih vedno znova premaga in pogumno stopa naprej. S svojim optimizmom in pozitivno naravnanostjo je zgled in vzpodbuda tako sodelavcem, kot pacientom v ambulanti, ki se zaupajo njeni oskrbi in  skrbni roki.

Predlagatelji so v obrazložitvi zapisali: » Je pa naša Slavka tudi vir informacij, se pravi, če želiš kaj izvedeti, se oglasi pri njej. Slavka je sodelavka, ki je s svojim delom in vedenjem, lahko vzor vsaki medicinski sestri in si za svoje predano delo zasluži srebrni znak«.

GOR