Priznanja: Srebrni znak za leto 2018

Antonija Gazvoda

antonija gazvodaV želji pomagati ljudem in skrbeti zanje, se je Antonija Gazvoda vpisala na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novem mestu in jo je leta 1988 zaključila z odliko. Po  opravljenem strokovnem izpitu se je takoj zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto, najprej na gastroenterološkem in nato na kardiološkem  odseku internega oddelka, kjer dela še danes. Ob delu je nadaljevala študij na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomirala ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Že nekaj let je odgovorna medicinska sestra enote za kardiološko funkcionalno diagnostiko. Svoje delo opravlja resno, visoko strokovno in z veliko mero odgovornosti.

Od začetka svoje kariere je članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in v društvu aktivno sodeluje, predvsem na področju izobraževanja. Večkrat je sodelovala pri pripravi seminarjev na temo kardiologije in kardiološke funkcionalne diagnostike. Že dva mandata je aktivna članica IO Sekcije medicinskih sester v kardiologiji in angiologiji. Aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih srečanj in delavnic, kjer je tudi sama aktivna predavateljica. Sodeluje z Društvom za srce Dolenjske in se tudi sama udeležuje pohodov za srce. Kar nekaj let je sodelovala s prostovoljci, ki delujejo v bolnišnici. Ves čas se strokovno izobražuje na internih strokovnih izobraževanjih, v okviru društva ter sekcije na področju kardiologije.  Aktivno je sodelovala pri pripravi strokovnih standardov in normativov na področju kardiologije. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami je vedno pripravljena pomagati kolegicam, jim posredovati nova znanja in jih usmerjati pri delu z bolniki. Pri obravnavi kardioloških pacientov je potrebno veliko zdravstveno vzgojnega delovanja, saj morajo pacienti velikokrat spremeniti svoj življenjski slog, način prehranjevanja, gibanja. Antonija je resnično prava oseba na tem mestu, saj je po duši športnica, zagovarja zdrav način življenja, zato je pacientom primer dobre prakse. V prostem času rada kolesari, teče in se velikokrat poda na Gorjance pod katerimi je doma.
Je mentorica dijakom in študentom. Svoje znanje in izkušnje z veseljem deli in mlade pripravlja na poklic za delo z bolniki. Antonija je medicinska sestra z dušo in srcem. Vedno zna prisluhniti ljudem in jim ustreči v drobnih malenkostih. Spodbuja in hrabri jih z lepo besedo, ki jo vedno najde za vsakogar. Hkrati je nepogrešljiva sodelavka, saj ji ni nikoli nič pretežko in vse naloge sprejme z veseljem. Nikoli ne zna reči ne, pa naj bo to pacientom ali pa sodelavcem, kadar potrebujejo pomoč. S svojim delom je veliko prispevala h kakovosti dela na področju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Novo mesto in v DMSBZT Novo mesto. Spoštujemo jo kot osebo, ki je vestna, natančna, prilagodljiva, dovzetna za nove izzive in vedno dostopna za vse ljudi. Njen smeh in pozitivno razmišljanje ustvarjata dobre medsebojne odnose v timu. Z vsemi temi vrednotami je uspela na svojem delovnem področju, v svojem delovnem in širšem okolju.

Mira Jerič

Mira JeričMira Jerič je leta 1983 končala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani  in se zaposlila v SB Novo mesto, na kardiološkem odseku internega oddelka. Od januarja 1988 do januarja 1998 je opravljala dela  odgovorne medicinske sestre enote  intenzivnega odseka internega oddelka. S področja intenzivne interne medicine se je veliko izobraževala ter se dodatno usposabljala za področje umetne ventilacije. Udeležila se je tudi izobraževanja za mentorje in bila  mentorica  pripravnikom. Eno leto je bila  predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva  v SB Novo mesto. Nemiren duh jo je stalno gnal po nečem novem. Leta 1998 se je javila na mesto glavne medicinske sestre negovalnega oddelka v DSO Novo mesto in delo opravljala eno leto, nato pa postala glavna medicinska sestra na stanovanjskem oddelku vse do leta 2013, ko je prevzela vodenje obeh oddelkov. Kot vodja službe stanovanjskega in negovalnega dela v DSO dela še danes. Kljub bogatim izkušnjam iz bolnišnice se je dodatno izobraževala s področja gerontologije, demence, komunikacije in vodenja. Vse pridobljeno znanje  prenašala naprej na svoje sodelavce in si ves čas prizadeva za kvalitetno  in varno gerontološko zdravstveno nego v  ustanovi kjer dela. Da bi bile strokovne vsebine dostopne čim večjemu številu zaposlenih skrbi za organizacijo internih izobraževanj.

Leta 2008 so v DSO kot prvi socialno varstveni zavod uvedli referenčno nego na oddelku oseb z demenco. Mira je bila zadolžena za reorganizacijo oddelka in za predstavitev sprememb svojcem. Uvedene spremembe je predstavila na dveh predavanjih, ki jih je organiziralo podjetje FIRIS-a (podjetje, ki skrbi za izobraževanje zaposlenih v socialnem varstvu). Kot  strokovna sodelavka je leta 2013 sodelovala pri projektu »Pridobitev novega prostora in opreme za gospodinjski kotiček na oddelku oseb z demenco«. Je mentorica dijakom in študentom zdravstvene nege in skrbi tudi za organizacijo klinične prakse v ustanovi.

Od začetka poklicne kariere deluje v DMSBZT Novo mesto, v tem mandatu tudi v IO društva. Leta 2011  je na društvenem seminarju, s sodelavkami predstavila pomen zdravstvene nege in oskrbe v DSO Novo mesto. Potreba  po širšem in novem znanju jo je vzpodbudila, da se je ponovno odločila sesti v šolske klopi in končuje visokošolski študij na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.

Mira Jerič je skromna in se nikoli ne izpostavlja. Je nepogrešljiva sodelavka. Pri svojem delu je zelo prizadevna, ima visoka etična in moralna načela, ki se kažejo v odnosu do sodelavcev, stanovalcev in njihovih svojcev. Velik smisel za organizacijo dela ji pomaga premagovati vsakodnevne stresne situacije, s katerimi se srečuje vsak dan. Svoj poklic jemlje kot poslanstvo, za dobro stroke je v DSO Novo mesto pripravljena narediti veliko več, kot se od nje pričakuje. Je prijateljska  in vedno pripravljena pomagati, hkrati pa sodelavcem zanesljiva in trdna opora, ko jo potrebujejo. Vse naloge vestno in odgovorno opravi v dogovorjenem roku. Njen moto je: "Ne delaj ničesar nikomur, kar ne želiš, da delajo drugi tebi ali tvojim bližnjim".

Danica Simčič

Danica SimčičDanica Simčič se je po končani srednji šoli julija 1980 zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto na ORL oddelku. Zaradi reorganizacije oddelka se je število zaposlenih medicinskih sester zmanjševalo, zato je leta 1996 začela z delom na očesnem oddelku, kjer je zaposlena še danes.

Kljub temu, da je imela ogromno znanja iz področja otorinolaringologije, ji je bila oftalmologija nova. Sama je večkrat poudarila, da je to »čisto drugi svet«, pa čeprav so oči    tako blizu nosu, ušes in grla. Novo področje je sprejela kot izziv in se hitro vpeljala v delo. S širitvijo okulistične ambulantne dejavnosti in novih potreb po kadru, se je odločila za delo ambulantne medicinske sestre. Pri delu je odgovorna in natančna. Nikoli se ne skriva za  kolektivno odgovornostjo. Ničesar ne pusti nedokončanega, ker ji veliko pomenita red in disciplina. Odlikuje jo visoka stopnja profesionalne komunikacije, vedno želi razčistiti stvari, se zna opravičiti in tudi postaviti zase. Do bolnikov je spoštljiva, jih razume in si zanje vzame čas. Zaveda se, kako pomembno je, da bolnik zapusti ambulanto z natančnimi navodili in napotki za  domače okolje ali nadaljnje zdravljenje. Kljub vse večji zahtevnosti bolnikov, ki prihajajo v ambulanto do vseh ohranja korekten in spoštljiv odnos.

Danica je zelo hitro pridobila vsa dodatna znanja tudi na področju administrativnega dela, ki ga ni malo, od elektronskega naročanja, elektronske registracije do vsega ostalega dela, ki ga je potrebno evidentirati v bolnišnični informacijski sistem.

V skrbi za strokovno rast in napredek se redno udeležuje strokovnih izobraževanj, ki jih organizira DMSBZT Novo mesto, Sekcija MS in ZT v oftalmologiji ter internih strokovnih izobraževanj v bolnišnici.
Tudi sama z veseljem pripravi predavanja s področja oftalmološke zdravstvene nege, ki ji je zelo predana. Leta 2010 je aktivno sodelovala na strokovnem seminarju DMSBZT Novo mesto in se predstavila s predavanjem  »Aplikacija kapljic in mazil v oko«. Danica je bila s svojo natančnostjo nepogrešljiva pri urejanju dokumentacije in arhiviranju zdravstvenih kartotek na očesnem oddelku. Vesela, da so medicinske sestre z delno pomočjo študentk uspele urediti vso dokumentacijo je za dneve Marije Tomšič pripravila predavanje »Urejali smo arhiv« in predstavila opravljeno delo.

Danici poklic medicinske sestre veliko pomeni, prav tako ustanova v kateri je ves čas zaposlena. Ne moti jo dolga pot do službe. Vsak dan se pripelje iz Bele Krajine, kjer živi s svojo družino. Sledi potrebam sodobnega časa in sprejema medgeneracijsko razmišljanje svojih otrok. Njeno največje veselje pa sta vnuk in vnukinja, ki jo hranita z močjo in energijo, da je takšna kot je samo naša Danica.

GOR