Priznanja: Srebrni znak za leto 2013

Marta Blažič

Marta BlažičPo končani srednji zdravstveni šoli se je Marta Blažič  zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto na očesnem oddelku. Želja po pridobivanju znanja in kadrovske potrebe so jo spodbudile, da se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo in diplomirala. Svoje bogato znanje vsak dan prenaša v prakso zdravstvene nege. Pripravila je  strokovne standarde za področje oftalmološke zdravstvene nege. V bolnišnici vodi skupino za dokumentacijo zdravstvene nege. Prizadeva si za vidno in ovrednoteno zdravstveno nego in o pomenu dokumentacije osvešča tudi sodelavce.

Opravila je program za pridobitev pedagoške in pedagoško-andragoške izobrazbe in poučuje  zdravstveno nego v Enoti za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto. Za slušatelje je pripravila interno gradivo za zdravstveno nego. Vedno išče vire novega znanja. Leta 2011 je magistrirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in si pridobila naziv magistrica zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvene vede pa je habilitirana  predavateljica, kjer trenutno poučuje kabinetne vaje.

Je članica izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji in aktivno sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj. Kot predavateljica sodeluje na številnih strokovnih izobraževanjih, doma in v tujini. Na 4. Simpoziju društva medicinskih sester in tehnikov Hrvaške v oftalmologiji je predstavila dokumentacijo zdravstvene nege v SB Novo mesto in tako odprla možnost širšega mednarodnega sodelovanja na področju oftalmološke zdravstvene nege. K aktivni udeležbi spodbuja tudi kolegice, nudi jim strokovno in moralno podporo.

V Obzorniku zdravstvene nege sta bila objavljena dva njena strokovna članka, njene prispevke pa lahko prebiramo tudi v Viziti in Utripu.

Glavna medicinska sestra očesnega oddelka Marta Blažič se z optimizmom, posluhom za pacienta in sodelavce z veseljem loti organizacijskih in drugih nalog. Kar ji je zaupano, dosledno izpolnjuje. To pričakuje tudi od sodelavcev, zna pohvaliti in tudi diskretno opomniti, spodbuja  k timskemu delu, izobraževanju in strokovnosti.

Darinka Petrič

Darinka PetričDarinka Petrič je diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti Zdravstvenega doma Novo mesto. Po končani Srednji zdravstveni šoli se je leta 1984 zaposlila v Zdravstvenem domu Novo mesto. Delala je na več oddelkih in si s tem pridobivala nova znanja. Kar 14 let je bila medicinska sestra v splošni ambulanti, 11 let v službi nujne medicinske pomoči in prehospitalni enoti, kot medicinska sestra/dispečerka.

Leta 2011 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu.  Na 2. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved je leta 2010  dobila priznanje za študijsko raziskovalno delo Varovanje osebnih in zaupnih podatkov na primarnem nivoju. Aktivno sodeluje pri projektu organizacije dela v referenčni ambulanti, ki bo predstavljen na seminarju referenčnih ambulant v prihodnjem letu.

V Zdravstvenem domu je bila 12 let predsednica sindikalne enote, leta 2005 je prejela  visoko sindikalno priznanje «Človek in pol«. Je  veteranka vojne za Slovenijo.

Kot članica izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini aktivno sodeluje pri organizaciji strokovnih izobraževanj in tudi sama predava. V regijskem  Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je novembra 2011 predstavila delovanje referenčne ambulante. Na sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgentni medicini pa je pripravila strokovni prispevek o  varovanju zaupnih podatkov na primarnem nivoju in urgentni medicini.

Darinka je  aktivna tudi izven delovnega okolja. Z različnimi predavanji zdravstvenovzgojno deluje  v različnih društvih v  regiji. Predavala je že  v društvu upokojencev,  v društvu invalidov, pri vojnih veteranih, v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto in v društvu diabetikov Dolenjske.

Je mentorica dijakom, študentom in pripravnikom  zdravstvene nege. Ker se zaveda kako pomembno je nenehno strokovno izobraževanje se redno udeležuje strokovnih seminarjev in pridobljeno znanje ter svoje bogate izkušnje rada deli s sodelavci.

Darinka Petrič je sodelavka s katero si vsak želi delati. Je družinski človek in se rada sprošča na vrtu, veliko hodi in bere.

Frenk Jenkole

Frenk JenkoleFrenk Jenkole je bil sprva 11 let avtomehanik v Revozu. Kmalu pa je ugotovil, da ga to delo ne veseli in ne izpolnjuje njegovih sanj in pričakovanj.

Ob delu se je v vpisal na Srednjo zdravstveno šolo in se leta 2000 zaposlil v Zdravstvenem domu Trebnje. Kot pripravnik je krožil po vseh ambulantah in spoznaval delo zdravstvenega tehnika na različnih področjih v primarnem zdravstvenem varstvu. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu je bil razporejen na delovno mesto zdravstvenega tehnika v reševalni dejavnosti. Zdi se, da mu  je to področje pisano na kožo. Frenk večkrat pravi, da uživa v delu, ki je dinamično, raznoliko, kjer se vedno nekaj dogaja. Nikoli mu ni težko, kadar mora svojo delovno izmeno podaljšati.

Pacienti ga imajo zelo radi. Predvsem  tisti, ki jih pogosto vozi na dializo ali na onkologijo, so ga vzeli za svojega, saj z njimi pokramlja in se pošali ter jim tako polepša dan. Enako pomembno pa je tudi njegovo veliko strokovno znanje. Predvsem ob hudih nesrečah in težkih boleznih se kaže njegova strokovna podkovanost, izkušnje in umirjenost, ki jih prenaša tudi na ostale sodelavce. Zaradi svojega predanega dela in izkušenj je bil 5 let tudi vodja reševalne službe v Zdravstvenem domu Trebnje. Lani je opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za reševalce in si pridobil naziv zdravstveni reševalec.

Svoje bogato znanje rad posreduje tudi sodelavcem. Kot demonstrator sodeluje pri internih izobraževanjih in usposabljanjih. Zadnja leta sodeluje pri skupnem usposabljanju  zaposlenih v urgentni službi in operativnih gasilcev.  V Zdravstvenem domu  Trebnje sodeluje pri pripravi tečajev nujne medicinske pomoči. Pripravil je tudi delavnico prve pomoči za dijake Srednje gradbene in lesarske šole. Večkrat pa lahko Frenka vidimo tudi, kako pred reševalno postajo stoji pred odprtim reševalnim avtomobilom in malčkom iz bližnjega vrtca ali osnovnošolcem razlaga osnove prve pomoči.

Frenk je človek, ki mu je pomoč sočloveku nekaj samoumevnega. Zato tega ne jemlje samo kot svoj poklic, ampak se tudi v prostem času ukvarja pomočjo bližnjemu, je član domačega gasilskega društva na Dvoru in aktiven jamar, opravil je tudi izobraževanje za jamarskega reševalca in sodeloval pri reševanju prijatelja, ki se je ponesrečil v jami. Svoje znanje kot reševalec, jamar in gasilec je že večkrat povezal pri reševanju, omenimo naj le požar v bloku, kjer je živel. Takrat je ogrožene v požaru reševal kar s pomočjo svoje jamarske opreme.

Kadar se želi sprostiti po težkem in odgovornem delu, pa se najraje odpravi do svojega čebelnjaka. Pri delu s čebelami najlažje pozabi vse hudo, s čimer se pogosto srečuje pri svojem delu kot reševalec.

Barbara Špilek

Barbara ŠpilekBarbara Špilek se je po končani Srednji zdravstveni šoli, leta 1992 zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto na gastroenterološkem odseku internega oddelka.  Željna novega znanja se je že  leta 1993 kot redna študentka vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani.

Po diplomi se je kot višja medicinska sestra vrnila v Splošno bolnišnico Novo mesto, na pljučni oddelek. Zaradi svojih sposobnosti je hitro napredovala in  kmalu prevzela dela in naloge glavne medicinske sestre infekcijskega oddelka. Leta 2000 je šolanje nadaljevala in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Opravila je tudi podiplomski študij iz hospitalne higiene in kar nekaj let je nadomeščala higieničarko v bolnišnici. Sodeluje v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb. Leta 2012 je bila imenovana za glavno medicinsko sestro pljučnega, infekcijskega in dermatološkega oddelka.

Sodeluje v različnih projektnih skupinah v bolnišnici. Od vsega začetka aktivno sodeluje na področju bolnišnične higiene in kazalnikih kakovosti, sodelovala je pri oblikovanju standardov zdravstvene nege. Je članica izpitne komisije za  strokovne izpite. Veliko svojega časa nameni strokovnemu izpopolnjevanju, predvsem na področju bolnišnične higiene, posebej higiene rok. S svojimi prispevki, kot predavateljica, sodeluje na različnih strokovnih srečanjih: Dnevi Marije Tomšič, Dnevi Angele Boškin,  na strokovnih sekcijah in na seminarjih  Srednje zdravstvene šole Novo mesto.  Nepogrešljiva pa je pri organizaciji in izvedbi internih strokovnih izobraževanj. Opravila je tudi šolo astme, na tem področju izobražuje tudi sodelavce. V bolnišnici sodeluje s prostovoljci, letos so praznovali že10 obletnico delovanja. Svoje znanje in izkušnje, kot mentorica, z veseljem deli  dijakom  in študentom zdravstvene nege. Leta 2004 je bila izvoljena v izvršni odbor DMSBZT Novo mesto, kjer aktivno deluje še danes.

Barbarina velika strast so potovanja v neznane dežele, kjer spoznava življenje ljudi, njihove navade in običaje.

Barbara je resna, temperamentna  in zanesljiva oseba, na katero se vedno lahko zaneseš, oseba, ki zna biti, kadar je to potrebno tudi glasna in kritična. Nikoli se ne pritožuje nad naloženim delom. S svojo rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa ugled tako pri pacientih kot pri zaposlenih.

Alenka Vipavec Mahmutović

Alenka Vipavec MahmutovićAlenka Vipavec Mahmutović se je po Srednji zdravstveni šoli, ki jo je obiskovala v Novem mestu vpisala na Višjo šolo za zdravstvo v Ljubljani, kjer je leta 1996 diplomirala.V  letu  2007 je končala še visokošolski študij in si pridobila strokovni  naziv diplomirana medicinska sestra.

Zaposlena je  v DSO Črnomelj, kjer poleg vestnega opravljanja svojega dela, skrbi za dobre odnose med svojci in oskrbovanci ter zdravstveno negovalnim kadrom. Je mentorica dijakom Srednje zdravstvene šole, ki v DSO Črnomelj opravljajo praktično usposabljanje na delovnem mestu.

Organizira in vodi tudi izvajanje klinične prakse za študente Visoke šole za zdravstvo Novo mesto in študente Fakultete za  zdravstvene vede Ljubljana. Sodeluje pri izvajanju obvezne pripravniške  prakse.
Dobro sodeluje tudi z drugimi strokovnimi  službami, tako v domu starejših, kot  v lokalni skupnosti ter organizira delo prostovoljcev.

Svoje znanje nenehno izpopolnjuje. Leta 2002 je uspešno opravila izobraževanje za notranjega  presojevalca sistemov vodenja kakovosti ISO9001:2000, leta 2006 izobraževanje za moderatorja E-qalin, leta 2007 izobraževanje za naravnanost na stanovalce in procese E-qalin, leta 2007 pridobila strokovni naziv samostojni svetovalec. Redno se udeležuje številnih seminarjev s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva, kakovosti in zdravstvene nege.

Alenka svoje znanje prenaša tudi širši strokovni javnosti z aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih. Leta 2009 je aktivno sodelovala na Dnevih Marije Tomšič, isto leto je tudi predstavila svoj prispevek na 1. kongresu gerontološke zdravstvene nege, ter leta 2013 predavala na simpoziju medicinskih sester Vojvodine.

Aktivno je sodelovala v projektu Specializirana pomoč na domu: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje  2007-2013, ki je potekal v sodelovanju DSO Črnomelj in Zavodom za kulturo in izobraževanje Črnomelj. Aktivno je  sodelovala  pri nacionalni poklicni kvalifikaciji za izobraževanje socialnih oskrbovalcev.
Je članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih in članica izvršilnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.
Alenka je sodelavka, ki je z svojim delom in vedenjem lahko vzor vsaki mladi medicinski sestri in si za svoje predano delo zasluži srebrni znak.

GOR