Priznanja: Srebrni znak za leto 2011

Jožica Hudoklin

JOZICA HUDOKLINJožica Hudoklin se je rodila 08. 03. 1961 v Novem mestu. Leta 1979  je končala Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu – otroška smer  in nadaljevala šolanje na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, kjer je 1. 6. 1982 diplomirala in si pridobila strokovni naslov višja medicinska sestra. Istega leta se  je zaposlila na visceralnem odseku kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer je po opravljenem strokovnem izpitu  najprej prevzela  naloge višje medicinske sestre odseka, od leta 1991 do danes pa je odgovorna medicinska sestra tega odseka in od leta 2009 tudi namestnica glavne medicinske sestre kirurškega oddelka.

Svojo profesionalno kariero je razvijala predvsem na področju enterostomalne terapije.
Že več kot 20 let se intenzivno ukvarja z zdravstveno nego in zdravstveno vzgojo pacientov s stomo. Kot prva enterostomalna terapevtka v regiji je v času, ko vodstvo bolnišnice še ni zaznalo potrebe po specialnih znanjih medicinskih sester na področju enterostomalne terapije in ga zato tudi ni podpiralo, utirala pot sodobni zdravstveni negi in zdravstveni vzgoji pacientov s stomo in njihovih svojcev, premagovala je številne organizacijske in strokovne ovire, dokazovala nujnost in potrebo po dodatni obravnavi pacientov, sodelovala s proizvajalci sodobnih pripomočkov za oskrbo stom  in počasi vsem v stroki  dokazala, da pacienti potrebujejo več kot le operacijo in zdravila.

Od ustanovitve leta 1987 je članica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, že drugi mandat je članica izvršilnega odbora in vodja delovne skupine za pripravo modulov za specializacijo iz enterostomalne terapije.

Redno se udeležuje strokovnih srečanj sekcije doma in v tujini, na domačih aktivno sodeluje s strokovnimi prispevki ali z zadolžitvami v organizacijskem odboru. Posebej aktivno je sodelovala pri projektu priprave celostne dokumentacije za zdravstveno nego bolnika s stomo in inkontinenco, ki se danes uporablja  v slovenskem prostoru, pri projektu izobraževanja o prehrani bolnika s stomo, zdaj pa kot predavateljica redno sodeluje v šoli enterostomalne terapije.

Leta 2008 je bila v pripravah na 17. Svetovni kongres enterostomalnih terapevtov v Ljubljani članica raziskovalne skupine, ki je izvedla prvo klinično raziskavo na nacionalnem nivoju z naslovom Kakovost življenja ljudi s stomo v Sloveniji, v okviru katere so  predstavili zdravstveno oskrbo ljudi s stomo v Sloveniji.

Leta 1992 je bila ena od pobudnic ustanovitve, danes pa je strokovna sodelavka Invalidskega društva Ilco za Dolenjsko in Belo krajino, ki povezuje paciente s stomo.
V okviru internega strokovnega izobraževanja v bolnišnici je pripravila 2 obsežni učni delavnici o zdravstveni negi in oskrbi stome. Je članica delovne skupine za zdravstveno nego in oskrbo kroničnih ran, ter članica prehranskega tima bolnišnice. Vsa leta sodeluje pri načrtovanju in izvedbi različnih projektov na področju razvoja stroke zdravstvene nege v bolnišnici. Je zanesljiva, vestna in kritična sodelavka v vsakem ustvarjalnem timu.
Zaradi izrednega napredka stroke zdravstvene nege in potrebe po novem znanju si je pridobila visokošolsko strokovno izobrazbo.

Več kot 28 let je  članica regijskega Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, v katerem je v letih od 1996 do 2004 aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj in ostalih projektov. Od leta 2004 je mentorica prostovoljcem,  že 25 let vodi  pripravnike in študente na delovni praksi in jim posreduje svoje znanje in izkušnje.
Njeno delo na področju stroke ZN  in organizacije dela je neprecenljivo.

Cvetka Srpčič

CVETKA SRPCICCvetka Srpčič se je po končani srednji zdravstveni šoli, leta 1974  kot otroška negovalka zaposlila v vrtcu v Šentjerneju. Kljub veselju in zadovoljstvu v službi je čutila, da lahko kot medicinska sestra ponudi nekaj več in da je njeno poslanstvo skrb za bolne otroke. Po končani Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, leta 1979 je poklicno kariero nadaljevala na neonatalnem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je kot višja medicinska sestra, ostala do leta 1982.
Čeprav zelo predana svojemu delu, se je vrnila v rodno Novo mesto in se zaposlila na očesnem oddelku Splošne bolnišnice kot operacijska medicinska sestra, kjer dela še danes.

Pridobivanje znanja na področju oftalmološke in perioperativne zdravstvene nege je njeno osnovno vodilo k uspešnosti in profesionalizaciji poklica.
Leta 1986 je sodelovala pri organizaciji strokovnega srečanja Oftalmološke sekcije kot odličen moderator. Na Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti je leta 1998 aktivno sodelovala s predavanjem: Vloga medicinske sestre pri keratoplastiki. Predavanje je predstavila tudi v bolnišnici na internem strokovnem izobraževanju. Na sekciji se je ponovno predstavila leta 2005 kot soavtorica prispevka: Naloge in zahtevnosti medicinske sestre pri operaciji sive mrene.

Kot mentorica svoje strokovno znanje prenaša na mlajše kolegice.

Ker želi spremljati vse novosti na različnih področjih zdravstvene nege se redno udeležuje predavanj, ki jih organizira  DMSBZT Novo mesto. Aktivno je na strokovnem srečanju društva sodelovala leta 2010 s predavanjem: Vloga medicinske sestre pri bolniku z očesno protezo.

Svojo pripadnost delovnemu okolju izkazuje z aktivnim sodelovanjem v projektnih skupinah. Pri nastajanju novega oddelka Sterilizacije v bolnišnici je s svojim znanjem in izkušnjami pripomogla k zagotavljanju pravilne manipulacije mikrokirurških inštrumentov za očesne operacije. Tako smo se že na začetku izognili marsikateri nevšečnosti, uspelo nam je omejiti poškodbe inštrumentov, s tem pa tudi nepotrebne stroške.

Danes ni lahko biti odgovorna medicinska sestra v operacijski sobi. Cvetka z veliko mero odgovornosti, skrbnosti, varčnosti, potrpežljivosti in profesionalnosti ustvarja pozitivno klimo v delovnem okolju. Odlikujejo jo profesionalnost, topel in veder pristop k bolniku ter korekten odnos do sodelavcev.

Alenka Piškur

ALENKA PISKURDiplomirana medicinska sestra Alenka Piškur je pomočnica direktorice za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Novo mesto. Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu je končala leta 1977.  Na svojem  prvem delovnem mestu, v šolskem dispanzerju se je aktivno vključila v oranje ledine na področju zdravstvene vzgoje za učence in dijake. Izobraževanje je nadaljevala na Višji šoli za zdravstvene delavce Ljubljani in študij ob delu uspešno zaključila leta 1981. Leta 2001 je svoje znanje nadgradila z diplomo na Visoki šoli za zdravstvo in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

Vsa leta je predana svoji ustanovi in si prizadeva za ugled  zdravstvene nege ter skrbi za krepitev timskega dela vseh zaposlenih. V Zdravstvenem domu je posebno zaslužna za organizacijo centralne sterilizacije. Je članica strokovnega sveta zavoda, predsednica kolegija strokovnega sveta za zdravstveno nego in članica komisije za kakovost. Imenovana je za mentorico študentom Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, je članica komisije pri strokovnih izpitih za področje zdravstvene nege in koordinatorica klinične prakse v Zdravstvenem domu.  Letos je pridobila naziv »Mediator v zdravstvu«.

Ker se dobro zaveda pomena pridobivanja novih znanj, se redno izobražuje na področju zdravstvene nege, menedžmenta in pedagoškega dela. K izobraževanju spodbuja tudi sodelavce. Aktivno je sodelovala na »Dnevih Marije Tomšič«. Opravila je post diplomski tečaj iz hospitalne higiene in strokovno izobraževanje za promocijo zdravja CINDI. V letih 2006 in 2007 je sodelovala v komisiji za pripravo projekta Visoke šole za zdravstvo v Novem mestu. V regij sodeluje pri organizaciji izobraževanj za različna društva in delovne organizacije. Od vsega začetka je članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

Alenka sodi med tiste zanesljive ljudi, ki jih odlikuje poseben čut za paciente in sodelavce. Čeprav je pomočnica direktorice za zdravstveno nego, ji ni težko priskočiti na pomoč.
Kljub obsežnem in napornem delu najde čas  za družino in zdrav stil življenja. Zanjo lahko rečemo, da uspešno usklajuje profesionalno delo in privatno življenje.

GOR