Priznanja: Srebrni znak za leto 2010

Milanka Markelič

milanka markelicMilanka Markelič je že v mladih letih je sanjala, da bo postala medicinska sestra in pomagala tistim, ki jo bodo potrebovali. Po srednji zdravstveni šoli, ki jo je leta 1988 končala v Novem mestu je sprva razmišljala o študiju farmacije, vendar se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani – smer zdravstvena nega. Njena prva zaposlitev je bila na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer dela še danes. Kot vodja oddelka enodnevne kirurške bolnišnice skrbi za visok strokovni nivo zdravstvene nege. Zaveda se tudi pomena nenehnega strokovnega  izpopolnjevanja. Svoje znanje je razširila na področju oskrbe ran in oskrbe stom. Velik izziv ji predstavlja tudi enterostomalna terapija. Sodeluje v različnih projektnih skupinah v bolnišnici. Od vsega začetka aktivno sodeluje pri projektu kliničnih poti in kazalnikov kakovosti za Splošno bolnišnico Novo mesto. Prav z njeno pomočjo dobivajo klinične poti na kirurškem oddelku novo podobo. S svojim širokim poznavanjem računalniških programov je aktivno sodelovala tudi pri oblikovanju novega temperaturnega lista, ki se že uporablja. Prav tako je sodelovala pri oblikovanju standardov zdravstvene nege. Nad količino naloženega dela se nikoli ne pritožuje, Milanka ga zmore, ker je človek, ki z dušo in srcem opravlja svoj poklic. Je resna in mirna oseba, ki zna biti, kadar je to potrebno tudi odločna in kritična. Zelo ima rada ljudi, vedno najde toplo besedo in čas za stisk roke v najtežjih trenutkih življenja vsakega posameznika. Leta 2004 je bila izvoljena v izvršni odbor DMSBZT Novo mesto, kjer je prevzela odgovorno in zahtevno delo tajnice društva. Vsi dopisi, vabila, prošnje in seznami z izobraževanj gredo skozi njene roke. Delovanje društva si brez nje danes težko predstavljamo. Kljub vsemu ji uspeva uskladiti vse obveznosti. Je dobra žena in skrbna mati čudovitih deklic. Ponosna je na svoj novi dom, kamor se je družina preselila letošnje poletje. S svojo rahločutnostjo in strokovnim znanjem uživa ugled tako pri pacientih kot  zaposlenih.

Peter Černe

peter černePeter Černe je obiskoval Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in šolanje zaključil leta 1997. Njegova prva zaposlitev je bila v Domu starejših občanov Novo mesto. Po odsluženemu vojaškemu roku se je leta 1999 zaposlil v ZD Novo mesto, v enoti nujne medicinske pomoči (NMP), ki se je takrat pričela organizacijsko in kadrovsko krepiti. Zaradi želje po novih znanjih se je vpisal na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani in leta 2009 diplomiral. Ker ga urgentna medicina posebno zanima, je v diplomski nalogi predstavil organizacijo službe NMP v Zdravstvenem domu  Novo mesto v primeru velikih nesreč. Danes je vodja diplomiranih zdravstvenikov in  zdravstvenih tehnikov Prehospitalne enote (PHE) Zdravstvenega doma Novo mesto. Peter je bil eden glavnih koordinatorjev vaje Krka 2oo9, kjer so sodelovali zdravstveni delavci iz Zdravstvenega doma in Splošne bolnišnice Novo mesto, gasilci, policija, civilna zaščita in potapljači. Prav tako je bil soorganizator in koordinator požarne vaje junija letos. Redno se udeležuje strokovnih seminarjev s področja urgentne medicine, kjer aktivno sodeluje in svoje znanje in izkušnje deli z drugimi. Prav tako skrbi za izobraževanje gasilcev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, saj se zaveda, da je kvalitetno reševanje, velikokrat povezano z dobrim sodelovanjem z ostalimi službami. Pridobil si je licenco Evropskega združenja za reanimacijo za dodatne postopke oživljanja (ALS), licenco dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (International Trauma Life Support (ITLS)) in licenco Rdečega križa Slovenije za poučevanje prve pomoči.  Peter pa ni le strokovnjak na svojem strokovnem področju, ampak je vpet v različne družbene dejavnosti. Že nekaj let sodeluje z akcijo študentov medicine MEDI MEDO, kjer otroci spoznavajo svet medicine in se preko igre znebijo strahu pred zdravstvenim osebjem in posegi. Vodi tudi akcijo vrtec na obisku. Vedno je rad pomagal pri organizaciji Gripovih dnevov, ki otrokom zagotavljajo kvalitetne in aktivne športne počitnice.  Peter je tudi velik ljubitelj športa, strasten tenisač in smučar. Z dušo in telesom je predan svojemu poklicu. Je vodja, ki skrbi za kakovostno kadrovsko zasedbo, predvsem pa za strokovnost kadra in povezovanje z drugimi službami. Kot vodja je pošten, pravičen in dostikrat sam nosi največje breme.

Jana Starc

jana starcJana Starc se je rodila 20. 3. 1967 v Brežicah. Po osnovni šoli se je vpisala na Srednjo zdravstveno šolo Novo mesto in šolanje končala kot bolničarka. Svojo prvo zaposlitev je našla v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Po letu dni se je zaposlila v Domu starejših občanov Krško, kjer je zaposlena še danes. Ker se je zavedala, da je znanje tisto, ki vodi k uspešnemu delu je leta 1995 najprej dokončala srednjo zdravstveno šolo. Opravila je funkcionalno izobraževanje iz psihiatrične zdravstvene nege in izobraževanje za delo z bolniki z demenco. Opravila je tudi interno usposabljanje za presojevalca standarda kakovosti. Ves čas se zaveda, da so starostniki, še posebej dementni, potrebni stalne, strokovne in s posebnim čutom oblikovane zdravstvene nege in oskrbe. Saj jim le na ta način ohranjamo njihovo dostojanstvo. V današnji družbi so takšni strokovnjaki z izjemnimi človeškimi vrlinami na področju psihogeriatrične zdravstvene nege izjemno pomembni. Da bi si pridobila nova znanja se je vpisala na Visoko šolo za zdravstveno nego v Mariboru, kjer je leta 2007 tudi diplomirala. Leta 2008  pa je opravila tudi specializacijo iz menangementa na Fakulteti za menangement v Kopru. Redno se izobražuje na različnih strokovnih srečanjih. Aktivno je kot predavateljica sodelovala na 1. in 2. dnevih Marije Tomšič. Predavanje je popestrila z odlično igro vlog in dokazala, da ima tudi igralske sposobnosti. Letos je aktivno sodelovala na simpoziju zdravstvene nege v Portorožu. S sodelavko že dve leti pripravljata in izvajata interna izobraževanja zaposlenih na temo zdravstvena nega bolnikov z demenco. Je odlična mentorica bodočim izvajalcem zdravstvene nege tako dijakom kot študentom. Vse od ustanovitve skupine za samopomoč svojcem bolnikov z demenco Spominčica v Posavju sodeluje pri delu kot strokovna sodelavka. Danes opravlja delo oddelčne medicinske sestre in skupaj s sodelavci tvori izjemen tim, ki sledi sodobni zdravstveni negi, v kateri je bolnik z demenco obravnavan kot človek. Jani ni tuje niti pisanje pesmi, z njimi obogati interne proslave v Domu starejših občanov Krško, občasno pa jih tudi objavlja. Čeprav opravlja psihično naporno delo, je nikoli ne utrudi toliko, da se z vso vnemo ne bi posvečala svoji družini. Kot medicinska sestra pa tudi v domačem okolju vedno priskoči na pomoč ljudem, ki potrebujejo njeno znanje in izkušnje.

Mojca Mihevc

mojca mihevcMojca Mihevc je bila rojena 1. 11. 1964 v Novem mestu. Po gimnaziji se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1986. Prve izkušnje z najtežjimi bolniki si je pridobivala med počitniškim delom. Po končanem študiju se je zaposlila v ZD Trebnje v patronažni službi. Hiter razvoj stroke je zahteval vedno nova znanja, zato se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani in v začetku leta 2008 z odliko diplomirala z diplomskim delom »Evalvacija uspešnosti delavnic zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Trebnje«. V vseh 24 letih dela v patronažni službi se je redno izobraževala, saj patronažna dejavnost zahteva široko znanje na različnih področjih zdravstvene nege.  Leta 2002 je opravila CINDI šolo  in od tedaj je kot predavateljica in promotorka zdravja aktivno vključena v zdravstveno vzgojne delavnice CINDI. O pomembnosti zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja je predavala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, za različne delovne organizacije in društva. Že osmo leto samostojno in zelo uspešno vodi "Šolo zdravega hujšanja". S svojo toplino, razumevanjem in spoštovanjem vsakega udeleženca šole hujšanja, jim vliva moči in pomaga vztrajati na težki poti spreminjanja načina življenja in prehranjevanja. V zadnjih letih Mojca vodi tudi delavnice zdrave prehrane. V sklopu  šole hujšanja Mojca organizira tudi izlete, pohode v gore in družabna srečanja, kar navadno poteka  v  njenem prostem času. Njeni varovanci vedo, da jo lahko pokličejo kadarkoli. Tudi izven delovnega časa jim je pripravljena svetovati, jim pomagati in jih tudi obiskati, kadar je to potrebno. Vedno je pripravljena deliti svoje bogato znanje s kolegicami in sodelavkami. Je mentorica mlajšim sodelavkam, v zadnjih letih pa tudi pripravnikom, študentom in dijakom. Čeprav je patronažna medicinska sestra s srcem in dušo,  je letos sprejela nov izziv. Prevzela je dela in naloge strokovnega vodje oziroma glavne medicinske sestre ZD Trebnje. Svojega novega dela se je lotila z veliko resnostjo in zavzetostjo, pri čemer ji je v pomoč to, da je zelo komunikativna, vztrajna, poštena in prilagodljiva. Je predsednica  Območnega združenja RK Trebnje. Odgovorna je za organizacijo in izvedbo številnih programov RK. Opravila je tečaj in izpit za učiteljico prve pomoči in izpit za obnovo licence za poučevanje prve pomoči pri RK Slovenije. V dvajsetih letih je vodila številne tečaje prve pomoči. Za uspešno in požrtvovalno delo je prejela Srebrni znak RK Slovenije. Vsega tega dela seveda ne bi zmogla brez razumevanja družine. Tako delo v CINDI programih kot tudi delo pri RK zahteva veliko prostega časa, toda Mojca pri tem delu vztraja, saj vedno pravi, da jo to delo notranje bogati, jo zadovoljuje in ji omogoča osebnostno rast.

Natalija Bergant

natalija bergantNatalija Bergant je bila rojena  28. 08 1950. Po srednji zdravstveni šoli, ki jo je končala leta 1969 v Novem mestu zaposlila v Zdravstvenem domu Krško, v otroškem dispanzerju. Želja po novih znanjih jo je vzpodbudila, da se je ob delu vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani smer – zdravstvena nega. Študij je nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in si leta 1987  pridobila naziv diplomirana organizatorica dela. Teoretična znanja s področja vodenja in organizacije so ji bila v veliko pomoč na delovnem mestu glavne medicinske sestre v zdravstvenem domu Krško. Svoje  znanje je prenašala na kolegice in jih ves čas vzpodbujala k nenehnemu izobraževanju. Več let je poučevala zdravstveno vzgojo na Srednji tehnični šoli v Krškem ter izvajala programe zdravstvene vzgoje na osnovni šoli Krško. V okviru Območnega združenja RK Krško je različne skupine poučevala osnove prve pomoči. Kot aktivna članica Civilne zaščite je zelo uspešno  pripravljala ekipe prve pomoči na tekmovanja. Nemirni duh in želja po spremembah jo je pripeljala v eno prvih Slovenskih zasebnih ambulant na področju osnovnega zdravstvenega varstva v Krškem. Njena vizija je bila zasebno delo na področju zdravstvene nege, zato je poleti leta 1993 odprla eno prvih zasebnih ambulant na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege v državi. Natalija je pionirka na tem področju zato je morala pripraviti standarde in normative, ki jih do tedaj še ni bilo. Ima veliko znanja in izkušenj zato se v različnih situacijah zelo dobro znajde. Več kot 10 let je aktivna članica izvršnega odbora DMSBZT Novo mesto.  Svoje zasebno življenje zapolnjuje z raznimi dejavnostmi, rada hodi in kolesari. Veliko ji pomeni kultura, zato se udeležuje koncertov, gledaliških iger, če je v sproščeni družbi tudi zapoje.
Natalija je medicinska sestra s srcem in dušo, svoje delo opravlja profesionalno in vestno, kar velikokrat potrdijo tudi njeni pacienti, saj je  za svoje varovance dosegljiva 24 ur na dan.

GOR