Priznanja: Srebrni znak za leto 2005

Marija Barbara Gorenc

Upokojena višja medicinska sestra Marija Barbara Gorenc se je po končani gimnaziji v Novem mestu vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. V času študija je bila aktivna članica Rdečega križa in podmladka sestrskega društva Slovenije. Po diplomi leta 1962 se je zaposlila na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer je delala deset let. V tem času je bila vidna članica leta 1963 ustanovljenega Društva medicinskih sester Novo mesto in v naslednjih letih zelo aktivna predvsem na področju izobraževanja. Oktobra 1972 je začela kot višja medicinska sestra delati v Šolskem dispanzerju novomeškega zdravstvenega doma in čez tri leta prevzela funkcijo glavne medicinske sestre v takratnem TOZD Zdravstvenem domu Novo mesto. Naslednje leto jo je pot za štiri leta odpeljala v Kenijo. Po vrnitvi je delala v zobozdravstveni službi. Zadnjih deset let, vse do upokojitve pa je opravljala delo glavne medicinske sestre v Dispanzerju za žene.

Vsa leta je bila Boni priljubljena mentorica mladim generacijam medicinskih sester, ves čas aktivna na področju zdravstveno vzgojnega dela. Vsa leta je bila aktivna članica regijskega Društva medicinskih sester, kjer je vse zadolžitve sprejemala z dobro voljo in humorjem in jih zanesljivo opravila. Sodelovala je v upravnem odboru Društva, bila tri mandate tajnica, organizirala strokovne ekskurzije in bila gonilna sila društvenega družabnega življenja.

Tudi danes je kot upokojena medicinska sestra navzoča pri vseh aktivnostih Društva.

Valerija Kukman

Valerija Kukman se je po osnovni šoli vpisala na Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu. Šolska leta je zaznamovala ljubezen do petja, folklore in knjige. Kot srednješolka je bila zelo aktivna na številnih področjih na šoli in v novomeškem dijaškem domu.

Po zaposlitvi na kirurškem oddelku v novomeški bolnišnici se je takoj včlanila tudi v Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je sodelovala pri vseh aktivnostih Društva, večkrat tudi v organizacijskem odboru različnih projektov, vselej kot zanesljiva in delovna medicinska sestra. Odlikuje jo velika ljubezen do poklica in human odnos do ljudi, tako pacientov kot sodelavcev, me katerimi je zelo priljubljena. V Društvu je bila tri mandatna obdobja blagajničarka, aktivno se je vključevala v organizacijsko delo na področju izobraževanja in izletništva. Leta 1999 je bila članica organizacijskega odbora pri pripravi simpozija zdravstvene nege Slovenije, sodelovala je na kongresih zdravstvene nege in povsod tam, kjer je bila potrebna marljiva, strokovno sposobna in zanesljiva članica Društva.

Valerija Kukman je izredno pozitivna oseba, ki motivirana tudi ostale kolegice in kolege in ena nepogrešljivih v kolektivu.

Brigita Muhič

Brigita Muhič se je po končani srednji zdravstveni šoli zaposlila v Domu starejših občanov Novo mesto, kjer je še vedno zaposlena. Zaradi želje po novem znanju se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo in leta 2001 diplomirala.

Že od začetka svoje poklicne poti se zaveda pomembnosti izobraževanja medicinskih sester. Svoje znanje in izkušnje prenaša tudi na sodelavce. Ves čas poudarja pomembnost zdravstvene vzgoje. Vodila je praktični pouk iz prve pomoči za osnovnošolce, predavala v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Odkar je zaposlena se izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje predvsem na področju zdravstvene nege starostnika. Vključena je v slovensko društvo za oskrbo ran, izobraževala se je na seminarjih Hospica. Nekaj let je bila članica izvršilnega odbora DMSZT Novo mesto. Kot članica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi strokovnega srečanja v Novem mestu. Je aktivna članica projektne skupine za oblikovanje strokovnih standardov zdravstvene nege pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki bo kmalu izdalo brošuro, le- ta bo pomoč socialnim zavodom pri pogajanjih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Brigita Muhič zelo uspešno opravlja svoje poklicno delo in je s svojim dosedanjim delom prispevala k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva s poudarkom na izvajanju zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih.

Vida Novak

Vida Novak se je po končani Višji šoli za zdravstvene delavce zaposlila na zdravstveni šoli v Novem mestu, kjer je zaposlena še danes. Pod njenim mentorstvom so uspešno zaključili izobraževanje številni dijaki. Vsa leta je poučevala teoretični in praktični pouk in bila razrednik mnogim generacijam zdravstvenih delavcev. Bila je članica komisij na zaključnih izpitih in maturi, dijakom je bila mentorica na številnih tekmovanjih. Pod njenim mentorstvom so dijaki dvakrat dosegli prvo mesto na tekmovanju iz prve pomoči. Bila je mentorica za tekmovanja na kirurškem področju in pri pripravi različnih tematskih razstav.

Pet let je opravljala delo tajnice v sekciji medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Veliko truda je vložila v urejanje dokumentacije strokovne sekcije in ureditev arhiva.

Več let je bila članica izvršilnega odbora DMSZT Novo mesto, sodelovala je pri organizaciji različnih dejavnosti Društva. Tudi v letih, ko ni bila članica izvršilnega odbora je skrbela za povezovanje medicinskih sester na šoli in Društvom. Leta 1999 je bila med pobudniki ustanovitve pohodniške skupine, ki jo še danes uspešno vodi.

Vida Novak skrbi za vključevanje dijakov zdravstvene šole v različne aktivnosti Društva. Dijaki se vključujejo s kulturnim programom, popestrijo sceno s svojimi izdelki, sodelujejo pri pripravi razstav in tako spoznavajo delo Društva.

S svojim delom skrbi za povezovanje teorije s prakso.

Tanja Sever

Tanja Sever je po končani gimnaziji nadaljevala šolanje na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Po končanem šolanju se je zaposlila na ginekološo – porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. Po treh letih je odšla v Zdravstveni dom Novo mesto, kjer je še danes zaposlena kot patronažna medicinska sestra. Svoje delo opravlja kakovostno in natančno. S svojo umirjenostjo in pravičnostjo prispeva k humanizaciji odnosov med člani negovalnega tima, zato ji je zaupano vodenje patronažne službe v Zdravstvenem domu Novo mesto. Zaveda se pomena nenehnega izobraževana medicinskih sester in je aktivno vključena v izvršilni odbor sekcije patronažnih medicinskih sester.

Leta 1985 je postala aktivna v Društvu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je dolga leta opravljala delo blagajničarke in bila aktivna v vseh aktivnostih Društva. Zaupane naloge je opravljala zanesljivo in natančno.

Tanja Sever je oseba, ki zna uporabiti pravo besedo ob pravem času. S svojo skromnostjo je v celoti predana svojemu delu.

GOR