Pravni akti

STATUT DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
NOVO MESTO

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06) je Občni zbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto na svoji seji, dne 12. 2. 2020, sprejel spremembe in dopolnitve Statuta in potrdil čistopis.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, neprofitno, nestrankarsko, strokovno in poklicno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške nege.

Za uresničevanje skupnih interesov se društvo povezuje v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza)

2. člen
(Ime)

Polno ime društva se glasi:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

Skrajšano ime društva:
Društvo MSBZT Novo mesto.

Za mednarodno sodelovanje se uporablja njegov prevod, ki se glasi:
Regional Nurses and Midwifery Organization of Novo mesto

3. člen
(Sedež)

Sedež Društva je v Novem mestu, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik društva, v času njegove odsotnosti pa podpredsednik.

5. člen
(Logotip)

Društvo ima zaščitni znak, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem in drugem prometu. Simbol predstavlja školjko z biserom v razprtih dlaneh, pod njim pa je izpisano ime društva. Osnova simbola sta dva modra polkrožna loka, ki objemata rdečo kroglico. Zunanji spodnji lok predstavlja razprte dlani medicinske sestre, poudarja pomen dotika v zdravstveni negi in pripravljenost medicinske sestre za pomoč človeku v stiski. Notranji lok predstavlja školjko v dlani in je simbol stroke zdravstvene nege ter njene najpomembnejše vloge – skrbi za človeka. V svojem varnem oklepu školjka varuje biser – ki predstavlja človekovo največjo vrednoto – zdravje. Modra barva označuje skrb, varovanje. Biser je rdeče barve in s tem barvno bolj izpostavljen, ker je najpomembnejši. Obe barvi, modra in rdeča, sta že od nekdaj simbol zdravstva in se med seboj dopolnjujeta.

6. člen

Društvo ima žig, ki je okrogle oblike. Na pečatu je zaščitni znak in naziv društva.

7. člen
(Članska izkaznica)

Ob vstopu kandidat izpolni pristopno izjavo za članstvo v Zbornici – Zvezi in strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, plača članarino in prejme člansko izkaznico.

Identiteta člana se na strokovnih srečanjih preverja s člansko izkaznico in s vpogledom v osebni dokument.

Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s Statutom društva ter Zveze – Zbornice in da se bo po njih ravnal.

8. člen
(Javnost delovanja)

Delovanje društva je javno. Za javnost delovanja društva skrbijo organi društva.

Javnost dela društvo zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko informativnega biltena Zbornice – Zveze,
 • preko spletne strani društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost društvo obvešča z organizacijo okroglih miz, tiskovnih konferenc in z vabili za predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in javnih medijev.

Predsednik društva je odgovoren in hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.

 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

9. člen

Namen društva je poglobljeno strokovno povezovanje, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem statutu.

 • Društvo s svojimi aktivnostmi skrbi za razvoj stroke zdravstvene in babiške nege, ščiti skupne interese in si prizadeva za osebno rast zaposlenih v zdravstveni in babiški negi,
 • si prizadeva za prepoznavnost in ugled zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v družbi,
 • spodbuja, organizira in usklajuje strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja svojih članov ter se v ta namen povezuje s strokovnimi institucijami, izobraževalnimi, zdravstvenimi ter socialno varstvenimi zavodi v regiji in izven nje,
 • aktivno sodeluje pri zbiranju in ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic,
 • skrbi za kulturno, stanovsko, družabno in športno delovanje svojih članov,
 • prek svojih predstavnikov deluje v organih Zbornice – Zveze ter v drugih strokovnih institucijah za področje zdravstvene in babiške nege,
 • se povezuje s strokovnimi regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami, Zbornico- Zvezo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi ter z drugimi strokovnimi združenji in institucijami na lokalni,državni in mednarodni ravni.

 

III. ČLANSTVO

10. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Člani so redni, pridruženi in častni.

Redni člani društva so aktivne in upokojene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje, dijaki zadnjega letnika zdravstvene in babiške nege, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.

Pridruženi člani so bolničarji- negovalci, ki podpišejo pristopno izjavo ter plačajo članarino.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnemu delu društva. Naziv častnega člana podeljuje UO društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častni član, ni član društva, nima pravice glasovanja. Častni člani ne plačujejo članarine.

Državljani drugih držav lahko postanejo člani društva z enakimi pravicami in dolžnostmi, če ravnajo v skladu z načeli društva in zaprosijo za sprejem v društvo.

Član postane oseba, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino.

11. člen

Pravice članov so:

 • sodelovanje v organih društva in Zbornice – Zveze neposredno ali preko svojih predstavnikov,
 • posredovanje pobud in sprejem programa dela društva,
 • voliti, biti voljen in imenovan v organe društva in Zbornice – Zveze,
 • spremljanje dela organov društva in posredovanje predlogov za dopolnitve,
 • vključevanje in sodelovanje pri delu strokovnih sekcij,
 • sodelovanje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira društvo,
 • predlaganje zaslužnih članov za častne člane društva, za priznanja in odlikovanja.

12. člen

Dolžnosti članov so:

 • spoštovanje statuta, drugih aktov in sklepov društva in Zbornice - Zveze,
 • aktivno sodelovanje pri uresničevanju delovnega programa, ciljev in namenov društva in Zbornice – Zveze,
 • prizadevanje za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani društva,
 • redno plačevanje članarine,
 • obveščanje društva o svojih aktivnostih v strokovnih sekcijah Zbornice – Zveze in posredovanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • obveščanje o aktivnostih v zdravstveni in babiški negi v neposrednem delovnem okolju in opozarjanje na aktualne probleme v zdravstveni in babiški negi,
 • aktivno sodelovanje pri uresničevanju ciljev in sprejetih nalog v skladu s statutom društva.

13. člen

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave,
 • če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član je iz društva izključen, če krši določila statuta društva, če krši Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu društva in njegovega članstva in Zbornice – Zveze. O izključitvi člana odloča razsodišče društva s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom. O pritožbi zoper sklep tega organa odloča občni zbor društva.

 

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

14. člen

Organi Društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • predsednik društva,
 • podpredsednik društva
 • razsodišče društva
 • komisija za priznanja

Mandat organov društva in njihovih članov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Mandat organom ali članu organa društva preneha s potekom mandata, z razrešitvijo, izvolitvijo novih organov ali njihovih članov, s sklepom o sprejemu odstopa, s prenehanjem članstva.

15. člen
(Sprejemanje odločitev)

Organ sklepa veljavno, če je prisotna večina članov, razen v zadevah, ko je to določeno drugače.

Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa se sprejemajo odločitve o sprejetju ali spremembi temeljnega akta, o združevanju z drugimi društvi v zvezo društev na podlagi pogodbe med društvi, o prenehanju društva.

Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem. Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je ZA ali PROTI predlogu sklepa.

16. člen
(Korespondenčna seja)

Kadar je potrebno sprejeti odločitve v krajšem času, lahko predsednik preko pošte ali elektronske pošte posreduje potrebno gradivo za odločanje in postavi vprašanje tako, da je mogoč kratek odgovor, z besedo » ZA« ali » PROTI«.

Svojo odločitev člani pošljejo vsem drugim članom, v roku 3 delovnih dni. Predsedujoči ugotovi rezultat odločanja korespondenčne seje.

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za tako izvedeno sejo, postavljeno vprašanje in odgovori članov organa ali delovnega telesa. Zapisnik se potrdi na naslednji seji organa ali delovnega telesa, ki je izvedel korespondenčno sejo.

17. člen
(Volitve)

Volitve so javne ali tajne.

Evidentiranje je javno. Evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja vodi upravni odbor. Volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo na predlog upravnega odbora imenuje Občni zbor. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov. Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu. Zabeleži se tudi število tistih, ki so se glasovanja vzdržali.

Tajno glasovanje poteka z glasovnimi lističi. Glasuje se tako, da se na glasovalnem lističu obkroži »ZA« ali »PROTI« predlogu . Glasovalni listič je veljaven, če je z njega možno razbrati voljo glasovalca.

18. člen
(Razrešitev funkcionarja)

Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil ali imenoval.

19. člen
(Zapisnik)

Na sejah organov se piše zapisnik z listo prisotnosti članov. Zapisnik mora vsebovati: zaporedno številko seje, datum, oštevilčene sklepe in časovne opredelitve, v katerih se morajo sprejeti sklepi realizirati.

Zapisnik podpišeta zapisnikar in vodja seje.

20. člen
(Občni zbor)

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Vsi ostali organi društva so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

Redni občni zbor se sestaja enkrat letno.
Volilni Občni zbor društva se sestaja na štiri leta ob poteku mandata oziroma prej po potrebi.
Izredni Občni zbor društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.
Sejo občnega zbora sklicuje predsednik društva na lastno pobudo, po sklepu Upravnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov.

O sklicu občnega zbora in dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem. Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih 5% članov društva, vendar ne manj kot 50. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 35 članov društva.

Občnemu zboru predseduje delovno predsedstvo, ki ga na predlog Upravnega odbora imenuje Občni zbor. Po sprejemu dnevnega reda se izvoli še:

 • tri članska verifikacijska komisija,
 • zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

Ob volilnem občnem zboru se imenuje volilna komisija, na predlog Upravnega odbora.

Občni zbor sprejme poslovnik, s katerim natančneje ureja način svojega dela.

21. člen

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:

 • sprejema temeljne usmeritve društva in oblikuje smernice za delo društva ter opravlja nadzor nad njihovim delom,
 • voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva, upravni in nadzorni odbor ter razsodišče društva,
 • sprejema statut in druge splošne akte društva in jih pojasnjuje,
 • razpravlja o delu društva in sklepa o poročilih o delu društva, nadzornega odbora in razsodišča društva,
 • letno sprejema delovni program, finančni načrt, poročilo o delu in zaključni račun društva,
 • zagotavlja demokratično predlaganje in izbiro kandidatov za člane delegacij Zbornice – Zveze in v strokovne institucije,
 • usklajuje aktivnosti članov,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami,
 • razpolaga s premoženjem društva,
 • odloča o pritožbah članov zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • sklepa o prenehanju delovanja društva.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

22. člen
(Upravni odbor)

Upravni odbor je izvršilno operativni organ društva, ki izvaja program društva in sklepe Občnega zbora. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor društva ima do 19 članov. Šteje liho število članov, po možnosti iz različnih ustanov, kjer so zaposleni člani društva. Seja je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov odbora.

Upravni odbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih članov.

Člani upravnega odbora so po funkciji predsednik, podpredsednik in tajnik.

Na seje odbora se lahko vabijo tudi predsedniki komisij društva, in predsedniki strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, ki delujejo na območju sedeža društva. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva. Sejo skliče na lastno pobudo, na zahtevo ene tretjine članov Upravnega odbora ali na zahtevo Nadzornega odbora.

Člani upravnega odbora so izvoljeni na občnem zboru za dobo štirih let.

23. člen

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • imenuje tajnika društva,
 • oblikuje program dela in skrbi za njegovo realizacijo,
 • imenuje komisije in jih vsebinsko usmerja,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev temeljnega akta društva,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje,
 • skrbi za realizacijo predlaganega finančnega načrta,
 • obravnava letno finančno poročilo društva za preteklo leto,
 • obravnava predlog zaključnega računa,
 • vodi evidenco članstva,
 • sprejema druge akte društva ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • imenuje častne člane društva,
 • predlaga predsednika Komisije za priznanja in njegove člane,
 • razpravlja in odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov,
 • odloča o nakupu in prodaji premične lastnine društva,
 • izvaja druge naloge.

24. člen
(Nadzorni odbor)

Občni zbor izvoli tri članski nadzorni odbor za dobo štirih let. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti izvoljeni v ostale organe društva.

25. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva ter izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva.

Nadzorni odbor odloča veljavno, če so prisotni vsi njegovi člani. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. O svojem delu mu poroča najmanj enkrat letno.

26. člen
(Častno razsodišče)

Častno razsodišče sestavlja pet članov, ki jih imenuje občni zbor za dobo štirih let. Člani razsodišča med seboj izvolijo predsednika.

Častno razsodišče veljavno sklepa, če je prisotnih vseh pet članov. Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasuje večina članov. Za svoje delo razsodišče odgovarja občnemu zboru.

Častno razsodišče vodi postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom in izreka naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izključitev.

Kot disciplinski prekršek štejejo:

 • kršitve določil statuta,
 • kršitev sklepov organov društva,
 • kršitev Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije,
 • vsako dejanje, ki prizadene ugled društva ali Zbornice – Zveze,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev v društvu.

27. člen

Zoper sklep častnega razsodišča se lahko stranka v postopku pritoži na občni zbor društva, ki kot drugostopni organ o zadevi dokončno odloči.

28. člen
(Predsednik)

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

Predsednik društva ima naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa društvo,
 • odgovarja za izvajanje sklepov občnega zbora,
 • podpisuje splošne in druge akte, ki jih sprejema občni zbor,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • pripravlja gradivo in vodi občni zbor do izvolitve delovnega predsedstva,
 • skrbi, da je vsebina dela društva usklajena s programskimi izhodišči, z delovnim programom društva in Zbornice – Zveze,
 • skupaj s poslanci zastopa društvo na skupščini Zbornice – Zveze,
 • skrbi za sodelovanje organov društva s strokovnimi organizacijami,
 • zagotavlja javnost dela društva in njegovih organov.

Za svoje delo je predsednik odgovoren občnemu zboru. Mandat predsednika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

29. člen
(Podpredsednik)

Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog ter samostojno opravlja zadeve, za katere ga pooblasti predsednik ali upravni odbor.

Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Mandat podpredsednika traja štiri leta.

30. člen
(Tajnik)

Tajnik v sodelovanju s predsednikom in drugimi organi v društvu:

 • sprejema, evidentira, razvršča in odpošilja pošto,
 • obvešča ožjo javnost z objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov organov,
 • pripravlja gradiva za seje organov društva,
 • skrbi za arhiv društva.

Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in enkrat letno pisno poroča občnemu zboru društva o svojem delu.

31. člen
(Komisije)

Društvo lahko imenuje stalne in začasne komisije za obravnavo aktualnih strokovnih problemov s področja zdravstvene in babiške nege oziroma zdravstvenega varstva, statusnih in drugih vprašanj.

Člani komisije so lahko le člani društva, izjemoma lahko društvo povabi k delu komisije zunanje sodelavce.

Komisijo vodi predsednik, ki ga imenuje upravni odbor.

32. člen
(Komisija za priznanja)

Komisija za priznanja je organ društva, ki skrbi za postopek evidentiranja predlogov, in podelitve priznanj društva za dosežene uspehe v stroki in pri delu v društvu.

Komisijo za priznanja sestavlja pet članov. Komisija za priznanja deluje po Pravilniku o priznanjih, ki ga sprejme Občni zbor društva.

Komisija za priznanja odloča veljavno, če je prisotna večina članov. Odloča dokončno z večino glasov.

 

V. FINANCIRANJE DRUŠTVA

33. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in podpornih članov,
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v javnem interesu,
 • iz drugih virov.

34. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi po veljavnih predpisih s tega področja. Finančno poslovanje društva je javno.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme občni zbor.

Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.

35. člen

Društvo ima svoj račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.

36. člen

Premoženje društva sestavlja vse premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v inventarno knjigo. S premoženjem razpolaga občni zbor.

37. člen

Društvo pri izvajanju svojih aktivnosti lahko sklepa pogodbe o sponzorstvu. Lahko pridobiva donatorje in sponzorje. Donatorji, sponzorji so lahko fizične ali registrirane pravne osebe, ki društvu materialno, finančno, pravno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Pravice, dolžnosti in obveznosti med društvom in sponzorji so določene v pogodbi.

 

VI. PRIZNANJA DRUŠTVA

38. člen

Društvo podeljuje častno članstvo v društvu in priznanja članom društva za dosežene uspehe v stroki.

Častno članstvo se podeljuje po sklepu Upravnega odbora osebam, ki so svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Priznanje društva za dosežene uspehe v stroki se podeljuje po sklepu Komisije za priznanja. Predloge in utemeljitve pripravi predlagatelj.

Namen in pogoje ter ostale podrobnosti ureja Pravilnik o priznanjih, ki ga sprejme Občni zbor društva.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Društvo preneha obstajati:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu.

O prenehanju društva zastopnik društva obvesti Zbornico – Zvezo in pristojni upravni organ.

40. člen

V primeru prenehanja društva se po poravnavi vseh obveznosti vse njegovo premoženje prenese na Zbornico - Zvezo ali po dejavnosti sorodno društvo. Sklep o tem sprejme občni zbor društva.

41. člen

Ta statut začne veljati z dnem sprejetja na občnem zboru društva.

Z dnem, ko je na občnem zboru sprejet ta statut, preneha veljati statut z dne 13.11.2009.

Predsednica društva:

mag. Jožica REŠETIČ,
univ. dipl. org., dipl. m. s.

V Novem mestu, 6. 4. 2022

Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice

1. člen

Pravilnik o  volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo  Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto  (v nadaljevanju DMSBZT Novo mesto), ureja način in potek volitev ter imenovanj poslancev Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza), ki predstavljajo DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

2. člen

Število poslanskih mest  je enako deležu števila članov DMSBZT Novo mesto v Zbornici – Zvezi. Eden  od poslancev  je po funkciji predsednik DMSBZT Novo mesto.

3. člen

Na Občnem zboru se voli za dobo enega leta:

 • poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Novo mesto na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze;
 • nadomestne poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Novo mesto na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

Na Občnem zboru se imenuje za dobo enega leta:

 • predsednika  DMSBZT Novo mesto za poslanca  Zbornice – Zveze, ki predstavlja DMSBZT Novo mesto na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

4. člen

Pravico voliti poslance  Zbornice – Zveze ima vsak polnoletni član DMSBZT Novo mesto (v nadaljevanju volivec).

Pravico biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član DMSBZT Novo mesto neprekinjeno najmanj dve leti (v nadaljevanju kandidat). Če kandidat med trajanjem mandata izstopi iz DMSBZT Novo mesto se mu kandidatura prekine.

5. člen

Volivec glasuje osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z glasovnicami ali javno z glasovalnimi kartoni.   Osebi, ki dokaže, da je volilni upravičenec z veljavno  člansko izkaznico ali je iz seznama članov razvidno, da je član DMSBZT Novo mesto ter svojo istovetnost dokaže z osebnim dokumentom, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.
Javno se glasuje z glasovalnimi kartoni.  Zeleni karton pomeni da volivec glasuje ZA. Rdeči karton pomeni da volivec glasuje PROTI.  Modri karton pomeni da se je volivec glasovanja vzdržal.

6. člen

Sklep o pričetku volilnih postopkov sprejme izvršni odbor DMSBZT Novo mesto. V sklepu o pričetku volilnih postopkov izvršni odbor določi ali bo glasovanje tajno z glasovnicami ali javno z glasovalnimi kartoni.

7. člen

Razpis volilnih postopkov se na viden način objavi  na spletni strani DMSBZT Novo mesto. Seznam Občnih zborov regijskih strokovnih društev na katerih se volijo poslanci Zbornice – Zveze se objavi v informativnem glasilu in na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

V razpisu volilnih postopkov se navede:

 • oznako, da gre za  volitev poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Novo mesto;
 • kraj in datum izvajanja volitev;
 • pogoji za kandidiranje;
 • način, po katerem kandidati vložijo kandidature;
 • druga določila, pomembna za pravilno izvajanje volitev po tem pravilniku.

8. člen

Izvršni odbor DMSBZT Novo mesto imenuje tri člansko volilno komisijo ter dva nadomestna člana. V primeru, ko član volilne komisije kandidira za poslanca Zbornice - Zveze, ga zamenja nadomestni član.

9. člen

Naloge volilne komisije so:

 • skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določil tega pravilnika;
 • odpira prejete vloge kandidatov;
 • ugotavlja izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov;
 • oblikuje kandidatne liste;
 • vrši štetje glasovnic ali glasovalnih kartonov
 • objavlja uradne rezultate volitev;
 • opravlja druga dela in naloge, določene s tem pravilnikom.

10. člen

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze lahko svojo kandidaturo s kandidatovim lastnoročnim podpisom naslovi na volilno komisijo v zaprti kuverti s pripisom: "Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze: Ne odpiraj!".  K prijavi na razpis predloži dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Novo mesto.

Kot nepopolna se šteje tista kandidatura, ki nima navedenega imena in priimka kandidata ter kandidatovega lastnoročnega podpisa. Volilna komisija nepopolne kandidature izloči.

11. člen

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze lahko svojo kandidaturo vloži neposredno na Občnem zboru DMSBZT Novo mesto. Ob vložitvi kandidature predloži dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Novo mesto.

12. člen

Po prejemu kandidatur za poslance Zbornice – Zveze, ki so prispele na volilno komisijo po pošti ali so bile vložene pred Občnim  Zborom, volilna komisija sestavi glasovnice ali kandidacijsko listo za glasovanje o kandidatih za poslance Zbornice – Zveze .

13. člen

Glasovnica ali kandidacijska lista  vsebuje:

 • oznako, da gre za  volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Novo mesto;
 • zaporedno številko kandidata;
 • ime   in priimek kandidata;
 • navedbo o številu kandidatov, ki se voli;
 • navodilo o načinu glasovanja.

14. člen

Volivec glasuje osebno na Občnem zboru. Volivec glasuje za toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v DMSBZT Novo mesto, lahko pa tudi za manj kandidatov.  Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedne številke pred imeni in priimki kandidatov, za katere  glasuje.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni volivec z glasovalnim kartonom  glasuje o vsakem posameznem kandidatu po vrstnem redu kot so kandidati navedeni na kandidacijski listi. Dvignjeni zeleni karton pomeni, da je volivec glasoval ZA , rdeči karton da je volivec glasoval PROTI in modri karton, da se je volivec vzdržal  glasovanja.

15. člen

Volilna komisija  ugotovi istovetnost volivca z veljavno člansko izkaznico ali z osebnim dokumentom.

Ko volilna komisija izroči volivcu glasovnico ali glasovalni karton  zaznamuje v seznamu svojih članov, da je volivec  glasoval.

Kot volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.

16. člen

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno s tem pravilnikom, pa je iz nje jasno razvidno, za katere kandidate je glasoval.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni, volilna komisija ob glasovanju o vsakem posameznem kandidatu prešteje glasovalne kartone in na kandidacijski listi zabeleži število glasov za, proti in vzdržanih.

17 člen

Ko je glasovanje končano, volilna komisija začne ugotavljati izid glasovanja. Volilna komisija na podlagi zaznamb v seznamu svojih članov ugotovi skupno število volivcev, ki so glasovali,  odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število prejetih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

K štetju glasov se lahko v interesu, da pri štetju glasov na Občnem zboru ne pride do napak in zlorab, povabi predstavnika Zbornice - Zveze.

Predsednik volilne komisije razglasi izid glasovanja na Občnem zboru.

18. člen

Volilna komisija  sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • koliko volivcev je glede na evidenco članstva glasovalo;
 • število prejetih glasovnic;
 • število neveljavnih glasovnic;
 • koliko glasov so dobili posamezni kandidati;
 • v zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije ter morebitne pritožbe, ki se nanašajo na pravilnost volilnih postopkov.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni volilna komisija sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • koliko volivcev je glede na evidenco članstva glasovalo;
 • v zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije ter morebitne pritožbe, ki se nanašajo na pravilnost volilnih postopkov;
 • kandidacijska lista, na kateri se  zabeleži  število glasov za, proti  ali vzdržanih, ki jih prejme vsak posamezni kandidat, je sestavni del volilnega zapisnika.

Volilna komisija podpisani zapisnik o poteku volitev, volilni material, neuporabljene in uporabljene glasovnice  preda predsedujočemu Občnega zbora.

19. člen

Če prejmejo kandidati za poslanca Zbornice – Zveze enako število glasov, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Novo mesto pa nekateri ne bi bili izvoljeni za poslanca Zbornice – Zveze,  o izvolitvi med njimi odloči žreb.

Žrebanje izvede volilna komisija tako, da v neprozorno vrečko vloži lističe z imeni kandidatov, ki imajo enako število glasov in predsednik volilne komisije nato izvleče listek z imenom kandidata.

O žrebu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije.

20. člen

Kandidati za poslance Zbornice - Zveze, ki niso izvoljeni, glede na število prejetih glasov predstavljajo nadomestne poslance.

21. člen

Če je na volitvah za poslance Zbornice – Zveze, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Novo mesto, kandidiralo premalo kandidatov za poslance Zbornice – Zveze ali pa posamezni kandidati niso prejeli nobenega glasu volivcev, število kandidatov, ki pa so prejeli glasove volivcev, je glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Novo mesto premalo, manjkajoče poslance Zbornice – Zveze in nadomestne poslance Zbornice – Zveze imenuje  izvršni  odbor.

22. člen

 Izvršni odbor predlaga v imenovanje predsednika DMSBZT Novo mesto za poslanca Zbornice -Zveze. Na Občnem zboru se predsednika DMSBZT Novo mesto imenuje za poslanca Zbornice – Zveze s sklepom.

23. člen

Pritožbe zoper potek glasovanja ali ugotavljanje izida volitev obravnava  izvršni  odbor  DMSBZT Novo mesto.

24. člen

Seznam izvoljenih poslancev in nadomestnih poslancev Zbornice  - Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Novo mesto na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze se  lahko objavi na spletnih straneh DMSBZT  Novo mesto in se posreduje Zbornici - Zvezi.

25. člen

Ta pravilnik prične veljati, ko ga  sprejeme  izvršni odbor DMSBZT Novo mesto.


Predsednik Društva:

mag. Jožica REŠETIČ,
univ.dipl.org., dipl. med. ses.

V Novem mestu, 12.02.2013

GOR