Pravilnik o priznanjih

Na podlagi 16. člena Statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto (v nadaljevanju: Društvo) je občni zbor Društva na svoji seji dne 09.11.2005 sprejel naslednji

PRAVILNIK O PRIZNANJIH DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO

1. člen

Društvo podeljuje priznanja za delo v Društvu, zdravstvenih, izobraževalnih ter socialno- varstvenih ustanovah na področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja.

2. člen

Priznanje društva je Srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novega mesta.

3. člen

Priznanje lahko prejme član Društva, ki je v zdravstveni, izobraževalni ali socialnovarstveni ustanovi s svojim delom doprinesel k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni negi.

Priznanje lahko prejme član Društva za dolgoletno aktivno delovanje v Društvu, še posebej za uspeh pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društva.

Priznanje lahko prejme član Društva za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

4. člen

Priznanje je oblikovano v srebru in upodablja znak Društva. Pisna plaketa je sestavni del priznanja.

5. člen

Društvo podeljuje priznanja v mesecu decembru za tekoče leto. Podeljeno je lahko največ pet priznanj letno. Priznanja na svečanosti podeli predsednica društva.

6. člen

Upravni odbor vsako leto razpiše zbiranje predlogov za podelitev priznanj. Razpis objavi v glasilu Zbornice – Zveze, UTRIP. V razpisu določi kriterije in rok za oddajo predlogov.

7. člen

Predloge za priznanje lahko podajo člani Društva ali ustanova, v kateri je kandidat zaposlen.

Pisni predlog mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu ter podrobnejšo utemeljitev predloga.

Predlagatelj predlog naslovi na komisijo.

8. člen

Upravni odbor imenuje petčlansko komisijo za podelitev priznanj Društva (v nadaljevanju: komisija).

Mandat komisije traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov.

9. člen

Predsednika Komisije imenuje upravni odbor Društva. Predsednik komisije vodi in sklicuje seje komisije.

Za delo komisije odgovarja upravnemu odboru Društva.

O delu komisije poda upravnemu odboru pisno poročilo.

10. člen

Komisija pregleda vse v roku prispele predloge in predlaga največ pet kandidatov.

Komisija lahko zavrne predlog za podelitev, če le-ta ne vsebuje predpisanih podatkov, če je prispel na sedež Društva po zaključenem razpisnem roku, ali če je proti predlaganemu kandidatu uveden postopek pred častnim razsodiščem stanovske organizacije.

11. člen

Komisija poda predlog največ petih kandidatov v potrditev upravnemu odboru. V primeru, da komisija ne doseže sporazuma o petih kandidatih, vse predloge obravnava upravni odbor in z glasovanjem sprejme odločitev o podelitvi priznanj.

12. člen

Tajnik Društva pisno obvesti izbranega kandidata o datumu in protokolu podelitve priznanja najkasneje 7 dni pred svečano podelitvijo.

13. člen

Predsednik komisije predstavi osebe, ki so prejele priznanja v glasilu Zbornice – Zveze, UTRIP.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na občnem zboru Društva.

Predsednica:

Jožica REŠETIČ, univ.dipl.org., dipl.m.s.

Novo mesto, dne 09.11.2005

GOR