POROČILO: STROKOVNO SREČANJE IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR DMSBZT NM

14/03/2024

Strokovno srečanje in redni letni občni zbor DMSBZT NM

V prvih mesecih leta naj bi vsa društva predstavila kronologijo preteklega leta. Tako smo se člani društva popoldne 5.marca 2024 zbrali na Šolskem centru v Novem mestu in izvedli redni letni občni zbor in nadaljevali z strokovnim izobraževanjem: »Delo medicinske sestre v pediatrični dejavnosti na primarnem nivoju«.
Po pozdravnih nagovorih predsednice društva mag. Jožice Rešetič in ge. Monike Ažman predsednice Zbornice – Zveze posredovanem po elektronski pošti, smo izvolili delovno predsedstvo za vodenje občnega zbora v sestavi: Marte Blažič – predsednica, Mateje Gregorič Košak – članice in Kristine Novak – zapisnikar.
S potrditvijo dnevnega reda in poročilom verifikacijske komisije, da je prisotnih zadostno število članov za izvedbo občnega zbora je mag. Jožica Rešetič podala poročilo o delu društva, poročilo o izobraževanjih, poročilo o pohodniški skupini in finančno poročilo za leto 2023. Svoje poročilo je podal tudi nadzorni odbor.
Po podanih poročilih je smo odprli razpravo in na koncu z dvigom rok potrdili vsa poročila.
Nadaljevali smo s predstavitvijo programa za leto 2024 in po odprti razpravi z dvigom rok potrdili program.

Sledilo je strokovno izobraževanje, ki so ga pripravile kolegice Zdravstvenega doma Trebnje, na področju pediatrične preventivne dejavnosti na primarnem nivoju. Pomen preventive od rojstva otroka do zaključka osnovnošolskega izobraževanja otrok in mladine je danes ključnega pomena glede na novodobni način življenja. Tako starši kot otroci imajo danes na razpolago možnost odločitve zdravega/nezdravega načina življenja. Medicinske sestre in zdravniki se v zdravstvenem domu in na terenu trudijo prikazati in promovirati pomembnost zdravega načina življenja.
Kolegica Petra Mejaš, dipl. MS je v svoji predstavitvi predstavila pomembnost preventive in kurative takoj po rojstvu otroka. Preventivni pregledi otrok in šoloobveznih otrok se izvajajo po programu in s tem omogočajo zgodnje odkrivanje nepravilnosti razvoja otrok, obolenj ali drugih senzoričnih motenj. Nazorno je predstavila program in pomembnost cepljenja, ki se letno na nacionalni ravni tudi spreminja in zato sledijo smernicam, ki jih pripravi vsako leto NIJZ. Predstavila je obvezna cepljenja in cepljenja, ki so priporočljiva za otroke in mladino. Dotaknila se je tudi privolitve in zavrnitev cepljenja, kar je danes pomemben podatek in se ga v pisni obliki shranjuje.
Sledilo je predavanje kolegice Petre Resnik, dipl. MS: Ko otrok zboli, kdaj k zdravniku in kdaj nazaj v vrtec ali šolo. Danes so vstopi v vrtec pretežno že po prvem letu starosti otroka in zato pogosteje zbolijo in obiščejo zdravnika. Tem otrokom je omogočen socializacijski proces bistveno prej, vendar je glede na starost odpornost organizma še slabše razvita in s tem tudi več obolenj, ki jih otroci prenašajo med seboj. V ta namen imajo objavljene tudi smernice na vidnih mestih v zdravstvenem domu, ki jih pripravi NIJZ.. Te smernice predstavijo tudi staršem, ki igrajo ključno vlogo pri preprečevanju in širjenju nalezljivih bolezni in ti morajo razumeti, da bolan otrok težko vzdrži 8 ur v vrtcu ali v šoli. Pri izobraževanju staršev in vzgojiteljev medicinske sestre dajo velik poudarek na osebno higieno tako v vrtcu, v šoli, kot tudi doma. Saj le- tako lahko delno zmanjšajo odsotnosti obiskov v vrtcu in v šoli. Pomembno je, da so otroci čim več z vrstniki in ne zamujajo učnega procesa.
Preventivna dejavnost predšolskih in šolskih otrok je predstavila kolegica Karin Matoh, mag. vzg. in menedž. v zdr.. Navade, ki jih otroci pridobijo v razvojnem obdobju življenja in vpeljava preventivnega zdravstvenega varstva po programu ZDAJ so pomembne za razvoj otroka v naslednjih letih. Program zajema varovanje in krepitev zdravja, aktivno spremljanje zdravja otrok, zmanjšuje umrljivost, obolevnost in invalidnost. Preventivni program izvajajo po programu, ki je enoten na nacionalni ravni in vsebuje sistematske preglede v določenem starostnem obdobju in sodelovanje ostalih specialnostih (logopedi, psihologi…). Medicinske sestre imajo pri tem programu pomembno vlogo, saj izvajajo zdravstveno-vzgojno izobraževanje staršev in otrok. Na sistematske preglede šoloobvezne otroke spremljajo učitelji, ki so v vlogi spremljevalcev. Vse kar je pomembno za njihovega otroka jim sporočijo.
Da se že desetletja izvaja zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov kot preventivna dejavnost se je izkazalo za dobro, saj je v okviru Zbornice – Zveze izveden tudi program s specialnimi znanji s področja zdravstvene vzgoje za ustno zdravje. Predavateljica Tjaša Glavan, dipl. MS s spec. znanji deluje na področju zobozdravstvene preventive, ki je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k višji kakovosti življenja – ohranjanju zdravju zob in ustne votline. Zobozdravstvena vzgoja v Sloveniji teče že od leta 1976, kjer je prepoznavno tekmovanje za čiste zobe. Vzgoja za ustno zdravje je eden od strateških pristopov promocije zdravja, usmerjeno v zdravo populacijo. Izvajanje zobozdravstvene vzgoje pod okriljem Zdravstvenega doma Trebnje se izvaja v 6 osnovnih šolah, v 5 vzgojno-varstvenih ustanovah in v 1 zasebne vzgojno-varstvenem zavodu. Namen tega programa je informiranje, poučevanje, motiviranje, zmanjšati strah pred zobozdravnikom. Cilj je otroke opolnomočiti za doživljenjsko ohranjanje zdravih zob in obzobnih tkiv. Perfekcijo je možno doseči samo z vajo, zato so obiski po vrtcih in šolah z demonstracijam in zdravstveno vzgojnim delom medicinske sestre ključnega pomena pri ohranjanju zdravja zob in ustne votline.

Zdravstvena vzgoja otrok v vrtcu, šoli obsega široko področje dela, ki ga je predstavila kolegica Hedvika Renko, dipl. MS. Namen zdravstvene vzgoje je v obliki delavnic, kjer skušajo pri otrocih v obliki delavnic zmanjšati strah pred zdravnikom. Predstavijo kako izgleda pregled pri zdravniku, skozi zgodbico jih popeljejo do higiene rok, spoznavanju človeškega telesa, osnove prve pomoč in temeljnih postopkov oživljanja z AED, predstavijo jim pomen zdrave prehrane in pomembnosti telesne aktivnosti, koristne navade za življenje, varno s soncem, z malo dejanj veliko zdravja… V višjih razredih se pogovorijo tudi o kontracepciji, o alkoholu, drogah, kajenju, anoreksiji… Skratka program je pripravljen po stopnjah od vrtca do pubertete, kjer se skušajo čim bolj približati potrebam otrok in kaj je za njih pomembno v posameznem obdobju, da čim več sami sprejmejo in so odgovorni vsak posameznik za sebe.

Kolegice so dejavne tudi v lokalnih skupnostih in širijo svoje znanje na laično populacijo. Njihovo delo je barvito, saj so veliko na terenu, kjer se srečujejo z različnimi situacijami, tako na poti kot v samih ustanovah. Je pa ravno ta populacija najbolj odkrita, živahna, polna energije, vedoželjna in znanje, ki ga kolegice imajo, z veseljem prenašajo.

GOR