Članstvo v DMSBZT

Spošovana kolegica, spoštovani kolega!

Postani tudi ti član/ica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in se aktivno vključi v vse dejavnosti društva v svoji matični regiji.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v regijsko društvo. V okviru Zbornice – Zveze deluje 11 regijskih društev, ki so s pogodbo povezana v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto povezuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Članstvo v društvu je čast in stanovska obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege. Je prostovoljno in pomeni istočasno tudi članstvo v Zbornici zdravstvene nege in Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici – Zvezi). S povezovanjem in članstvom v Zbornici – Zvezi medicinske sestre uresničujemo skupne interese, skrbimo za strokovni razvoj in uveljavitev, ter promocijo zdravstvene nege. Poleg rednih imamo tudi pridružene in častne člane. Redni člani so zaposlene in nezaposlene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, pripravniki, upokojene medicinske sestre in zdravstveni tehniki ter dijaki in študentje zdravstvene nege. Kandidat za rednega člana na podlagi pisne izjave prejme člansko izkaznico. Pridruženi člani so bolničarji – negovalci s končanim izobraževalnim programom. Častni člani pa osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Prioritetne naloge društva so: skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, redno strokovno izobraževanje, družabna srečanja, strokovne ekskurzije ter povezovanje s krovno organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami.

Najvišji organ društva je občni zbor, na katerem člani analizirajo opravljeno delo in sprejemajo nove programe. Občni zbor se skliče najmanj enkrat letno. V izvršilnem odboru društva sodelujejo predstavniki vseh zdravstvenih in socialnih zavodov v regiji, prav tako pa tudi predstavniki srednje zdravstvene šole, zdravilišč, upokojenih medicinskih sester in zasebnih delavcev

v zdravstveni negi. Tako nam številen izvršilni odbor omogoča dober pretok informacij in posredovanje pobud iz vseh delovnih sredin.

Članarina za Zbornico – Zvezo:

Redni člani 0,6% od bruto plače
Upokojenci po 80. letu starosti in študentje brez članarine
Porodniški dopust in brezposelni: 3 EUR

GOR